آثار نقاشان خارجینخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 77 * 49تعداد گره : 350تعداد رج :  550تعداد رنگ : 105تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  500.000 تومان ..

5,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  120 * 195تعداد گره :1386تعداد رج : 856تعداد رنگ : 256تعداد ابریشم : 25رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.500.000 تومان ..

15,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 102 * 116 تعداد گره :  1300تعداد رج :  726تعداد رنگ : 250تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.000.000 تومان ..

1,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 88 * 147تعداد گره : 1050تعداد رج :  625تعداد رنگ : 170تعداد ابریشم : 17رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.150.000 تومان ..

11,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 72 * 62تعداد گره : 440تعداد رج : 510تعداد رنگ : 110تعداد ابریشم : 11رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  560.000 تومان ..

5,600,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 102 * 147تعداد گره : 1050تعداد رج :  730تعداد رنگ : 171تعداد ابریشم : 17رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.390.000 تومان ..

13,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 95 * 128تعداد گره : 910تعداد رج : 678تعداد رنگ : 223تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.450.000 تومان ..

14,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 98 * 80تعداد گره : 569تعداد رج :  700تعداد رنگ : 106تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  750.000 تومان ..

7,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 120 * 180تعداد گره : 1280تعداد رج :  860تعداد رنگ : 160تعداد ابریشم : 14رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.500.000 تومان ..

15,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :145 * 196تعداد گره : 1400تعداد رج :  1029تعداد رنگ : 208تعداد ابریشم : 18رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  2.780.000 تومان ..

27,800,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 73 * 89تعداد گره : 630تعداد رج :  516تعداد رنگ : 192تعداد ابریشم : 15رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  690.000 تومان ..

6,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 80 * 98تعداد گره : 700تعداد رج :  566تعداد رنگ :      تعداد ابریشم :     رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  750.000 تومان ..

7,500,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 152 (13 صفحه)