آثار نقاشان خارجینخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  47 * 69تعداد گره : 498تعداد رج :  332تعداد رنگ :   تعداد ابریشم :  رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 97 * 150تعداد گره :  1070تعداد رج :  686تعداد رنگ : 178تعداد ابریشم : 17رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.390.000 تومان ..

13,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 85 * 119تعداد گره :  850تعداد رج :  602تعداد رنگ :  160تعداد ابریشم : 16رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.050.000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  70 * 56تعداد گره : 400تعداد رج :  500تعداد رنگ :  122 تعداد ابریشم :  12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  500.000 تومان ..

5,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 77 * 49تعداد گره : 350تعداد رج :  550تعداد رنگ : 105تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  500.000 تومان ..

5,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  120 * 195تعداد گره :1386تعداد رج : 856تعداد رنگ : 256تعداد ابریشم : 25رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.500.000 تومان ..

15,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 102 * 116 تعداد گره :  1300تعداد رج :  726تعداد رنگ : 250تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.000.000 تومان ..

1,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 88 * 147تعداد گره : 1050تعداد رج :  625تعداد رنگ : 170تعداد ابریشم : 7رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.490.000 تومان ..

14,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 72 * 62تعداد گره : 440تعداد رج : 510تعداد رنگ : 110تعداد ابریشم : 11رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  560.000 تومان ..

5,600,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 102 * 147تعداد گره : 1050تعداد رج :  730تعداد رنگ : 171تعداد ابریشم : 17رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.390.000 تومان ..

13,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 95 * 128تعداد گره : 910تعداد رج : 678تعداد رنگ : 223تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.450.000 تومان ..

14,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 98 * 80تعداد گره : 569تعداد رج :  700تعداد رنگ : 106تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  750.000 تومان ..

7,500,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 156 (13 صفحه)