آثار نقاشان خارجینخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 126 * 84تعداد گره : 602تعداد رج :  900تعداد رنگ : 200تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  79 * 65تعداد گره : 460تعداد رج : 564تعداد رنگ : 76تعداد ابریشم : 7رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  600.000 تومان ..

6,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  81 * 140 تعداد گره :  1000تعداد رج :  575تعداد رنگ : 256تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 105 * 147تعداد گره :  1050تعداد رج :  750تعداد رنگ : 132تعداد ابریشم : 13رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.390.000 تومان ..

13,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 105* 168تعداد گره :  1200تعداد رج :  750تعداد رنگ : 148تعداد ابریشم :14رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.450.000 تومان ..

14,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 84 * 63تعداد گره :  450تعداد رج : 600تعداد رنگ : 133تعداد ابریشم : 13رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 600.000 تومان ..

6,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  140 * 92تعداد گره :  650تعداد رج :  100تعداد رنگ :  155تعداد ابریشم :  15رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :   1.300.000 تومان ..

13,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :   77 * 112تعداد گره :  800تعداد رج :  549تعداد رنگ : 112تعداد ابریشم : 11رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.050.000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  84 * 112تعداد گره :  800تعداد رج :  600تعداد رنگ : 151تعداد ابریشم : 15رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.000.000 تومان ..

10,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 66 * 91تعداد گره :  650تعداد رج :  470تعداد رنگ : 102تعداد ابریشم :10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 650.000 تومان ..

6,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 52 * 70تعداد گره :  500تعداد رج :  370تعداد رنگ : 104تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :   65 * 47تعداد گره :  340تعداد رج :  462تعداد رنگ : 110تعداد ابریشم : 11رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  400.000 تومان ..

4,000,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 152 (13 صفحه)