آثار نقاشان خارجینخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  119 * 210تعداد گره : 1500تعداد رج :  850تعداد رنگ : 184تعداد ابریشم : 18رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :   2.500.000 تومان ..

2,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 136 * 98تعداد گره :  700تعداد رج :   965تعداد رنگ : 196تعداد ابریشم : 19رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.300.000 تومان ..

13,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  94 * 140تعداد گره :  1000تعداد رج :   667تعداد رنگ : 124تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.400.000 تومان ..

14,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :   104 * 140تعداد گره : 1000تعداد رج : 740تعداد رنگ : 179تعداد ابریشم :  17رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.350.000 تومان ..

13,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 119 * 210تعداد گره :   1500تعداد رج :   850تعداد رنگ : 123تعداد ابریشم :  12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.500.000 تومان ..

15,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  49 * 70تعداد گره :  500تعداد رج :  350تعداد رنگ : 98تعداد ابریشم : 9رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :   490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 61 * 42تعداد گره :  300تعداد رج :  430تعداد رنگ :  96تعداد ابریشم : 9رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  350.000 تومان ..

3,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 33 * 59تعداد گره : 417تعداد رج :  230تعداد رنگ :  تعداد ابریشم :  رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :   290.000 تومان ..

2,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  47 * 69تعداد گره : 498تعداد رج :  332تعداد رنگ :   تعداد ابریشم :  رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 97 * 150تعداد گره :  1070تعداد رج :  686تعداد رنگ : 178تعداد ابریشم : 17رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.390.000 تومان ..

13,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 85 * 119تعداد گره :  850تعداد رج :  602تعداد رنگ :  160تعداد ابریشم : 16رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.050.000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  70 * 56تعداد گره : 400تعداد رج :  500تعداد رنگ :  122 تعداد ابریشم :  12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  500.000 تومان ..

5,000,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 152 (13 صفحه)