آثار نقاشان خارجینخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  84 * 112تعداد گره :  800تعداد رج :  600تعداد رنگ : 151تعداد ابریشم : 15رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.000.000 تومان ..

10,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 66 * 91تعداد گره :  650تعداد رج :  470تعداد رنگ : 102تعداد ابریشم :10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 650.000 تومان ..

6,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 52 * 70تعداد گره :  500تعداد رج :  370تعداد رنگ : 104تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :   65 * 47تعداد گره :  340تعداد رج :  462تعداد رنگ : 110تعداد ابریشم : 11رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  400.000 تومان ..

4,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  119 * 210تعداد گره : 1500تعداد رج :  850تعداد رنگ : 184تعداد ابریشم : 18رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :   2.500.000 تومان ..

2,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 136 * 98تعداد گره :  700تعداد رج :   965تعداد رنگ : 196تعداد ابریشم : 19رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.300.000 تومان ..

13,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  94 * 140تعداد گره :  1000تعداد رج :   667تعداد رنگ : 124تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.400.000 تومان ..

14,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :   104 * 140تعداد گره : 1000تعداد رج : 740تعداد رنگ : 179تعداد ابریشم :  17رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.350.000 تومان ..

13,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 119 * 210تعداد گره :   1500تعداد رج :   850تعداد رنگ : 123تعداد ابریشم :  12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.500.000 تومان ..

15,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  49 * 70تعداد گره :  500تعداد رج :  350تعداد رنگ : 98تعداد ابریشم : 9رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :   490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 61 * 42تعداد گره :  300تعداد رج :  430تعداد رنگ :  96تعداد ابریشم : 9رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  350.000 تومان ..

3,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 33 * 59تعداد گره : 417تعداد رج :  230تعداد رنگ :  تعداد ابریشم :  رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :   290.000 تومان ..

2,900,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 156 (13 صفحه)