آثار نقاشان خارجینخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 120 * 180تعداد گره : 1280تعداد رج :  860تعداد رنگ : 160تعداد ابریشم : 14رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.500.000 تومان ..

15,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :145 * 196تعداد گره : 1400تعداد رج :  1029تعداد رنگ : 208تعداد ابریشم : 18رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  2.780.000 تومان ..

27,800,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 73 * 89تعداد گره : 630تعداد رج :  516تعداد رنگ : 192تعداد ابریشم : 15رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  690.000 تومان ..

6,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 80 * 98تعداد گره : 700تعداد رج :  566تعداد رنگ :      تعداد ابریشم :     رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  750.000 تومان ..

7,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :75 * 56تعداد گره :400تعداد رج :  534تعداد رنگ : 86تعداد ابریشم : 8رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 70 * 98تعداد گره : 700تعداد رج :  500تعداد رنگ : 131تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  720.000 تومان ..

7,200,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  105 * 73تعداد گره : 520تعداد رج :  750تعداد رنگ : 135تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  730.000 تومان ..

7,300,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 102 * 70تعداد گره : 500تعداد رج :  730تعداد رنگ : 149تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  720.000 تومان ..

7,200,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 96 * 70تعداد گره : 500تعداد رج :680تعداد رنگ : 127تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  720.000 تومان ..

7,200,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 63 * 87تعداد گره :615تعداد رج :  450تعداد رنگ : 108تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  600.000 تومان ..

6,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  76 * 62تعداد گره : 440تعداد رج :  538تعداد رنگ : 126تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  590.000 تومان ..

5,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  91 * 124تعداد گره : 880تعداد رج : 649تعداد رنگ : 189تعداد ابریشم : 18رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.100.000 تومان ..

11,000,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 156 (13 صفحه)