آثار نقاشان خارجینخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :75 * 56تعداد گره :400تعداد رج :  534تعداد رنگ : 86تعداد ابریشم : 8رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 70 * 98تعداد گره : 700تعداد رج :  500تعداد رنگ : 131تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  720.000 تومان ..

7,200,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  105 * 73تعداد گره : 520تعداد رج :  750تعداد رنگ : 135تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  730.000 تومان ..

7,300,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 102 * 70تعداد گره : 500تعداد رج :  730تعداد رنگ : 149تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  720.000 تومان ..

7,200,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 96 * 70تعداد گره : 500تعداد رج :680تعداد رنگ : 127تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  720.000 تومان ..

7,200,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 63 * 87تعداد گره :615تعداد رج :  450تعداد رنگ : 108تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  600.000 تومان ..

6,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  76 * 62تعداد گره : 440تعداد رج :  538تعداد رنگ : 126تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  590.000 تومان ..

5,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  91 * 124تعداد گره : 880تعداد رج : 649تعداد رنگ : 189تعداد ابریشم : 18رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.100.000 تومان ..

11,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :   71 * 90تعداد گره :  640تعداد رج :  501تعداد رنگ : 129تعداد ابریشم : 12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  690.000 تومان ..

6,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  118 * 81تعداد گره : 575تعداد رج :  840تعداد رنگ : 159تعداد ابریشم : 15رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.050.000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  107 * 162تعداد گره :  1151تعداد رج :  761تعداد رنگ : 217تعداد ابریشم :  20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.450.000 تومان ..

14,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :   62 * 105تعداد گره :  750تعداد رج :  440تعداد رنگ : 134تعداد ابریشم :  13رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  720.000 تومان ..

7,200,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 152 (13 صفحه)