حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 35 یکی از بهترین طرح ها می باشد که برای مبتدیان طراحی شده استابعاد:49*61   سانتتعداد گره:350تعداد رج:430تعداد رنگ:15قیمت نخ و نقشه:670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 39 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:59* 79 سانتتعداد گره:420 تعداد رج:559تعداد رنگ:59قیمت نخ ونقشه:580.000  تومان..

5,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 40 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد49*70  سانتتعداد گره:350 تعداد رج:499تعداد رنگ:57قیمت نخ و نقشه:720هزار تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 41 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:75*52 سانتتعداد گره:530تعداد رج:366تعداد رنگ:73قیمت نخ و نقشه:780هزار تومان..

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد43 یکی از زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:94*63  سانت تعداد گره:667تعداد رج:445 تعداد رنگ:59قیمت نخ و نقشه:960هزار تومان ..

9,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 44 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49  سانتتعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:74قیمت نخ و نقشه:720هزارتومان ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد45 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:112*90  سانتتعداد گره:800تعداد رج:640تعداد رنگ:99قیمت نخ ونقشه:1.520.000 تومان ..

15,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 46 یکی از بهترین طرح ها می باشد که برای مبتدیان طراحی شده استابعاد:35*50  سانتتعداد گره:250تعداد رج:353تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:520هزارتومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 47 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:61*43 سانت تعداد گره:306 تعداد رج:430تعداد رنگ:69 قیمت نخ و نقشه:640هزارتومان ..

6,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح فوق العاده حیوان کد 48 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:63*30  سانتتعداد گره:210 تعداد رج:450تعداد رنگ:81قیمت نخ و نقشه:580هزار تومان ..

5,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 49 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:50*35  سانتتعداد گره:250تعداد رج:353تعداد رنگ:30قیمت نخ ونقشه:520هزارتومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 50 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:35*50 سانتتعداد گره:250تعداد رج:353تعداد رنگ:29قیمت نخ و نقشه:520هزار تومان..

5,200,000 ریال

نمایش 145 تا 156 از 230 (20 صفحه)