حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 107 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:73*55 تعداد گره      :520تعداد رج:390تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:950هزار تومان ..

9,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 108 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:70*53تعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:29قیمت نخ و نقشه:880هزار تومان ..

8,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 109 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:98**74 تعداد گره:700تعداد رج:525تعداد رنگ:43قیمت نخ و نقشه:1.200.000   تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد11 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*47  سانتتعداد گره:500تعداد رج:333تعداد رنگ:44قیمت نخ ونقشه:860هزارتومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 110 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که تو سط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:98*74تعداد گره:700:525 تعداد رجتعداد رنگ:49قیمت نخ و نقشه:1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 111یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:77*41تعداد گره:543تعداد رج:286تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه:860هزار تومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 112 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:72*52تعداد گره:513تعداد رج:370 تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:880هزار تومان ..

8,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 136 که یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که تو سط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:56*84تعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:82قیمت نخ و نقشه:980هزارتومان ..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 14 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53  سانتتعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:50قیمت نخ ونقشه:870هزارتومان..

8,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 160یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:77*52تعداد گره:370تعداد رج:550تعداد رنگ:62قیمت نخ و نقشه:950هزار تومان..

9,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوان کد165یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:80*56 تعداد گره:400تعداد رج:570تعداد رنگ:101قیمت نخ و نقشه:980هزار تومان ..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 166یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:82*51تعداد گره:580تعداد رج:360تعداد رنگ:49قیمت نخ و نقشه:960هزار تومان ..

9,600,000 ریال

نمایش 121 تا 132 از 232 (20 صفحه)