حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح فوق العاده زیبا حیوان کد 167 که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:58قیمت نخ و نقشه:860هزار تومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 168 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:98*74تعداد گره:700تعداد رج:525تعداد رنگ:95قیمت نخ و نقشه:1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد169 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*50تعداد گره:500تعداد رج:357تعداد رنگ:51قیمت نخ و نقشه:860هزارتومان ..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد17  یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:68*48  سانتتعداد گره:479:339 تعداد رجتعداد رنگ:80قیمت نخ و نقشه:860هزارتومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 170یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:39*28تعداد گره:277تعداد رج:200تعداد رنگ:62قیمت نخ و نقشه:550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد19 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:49*35  سانتتعداد گره:350تعداد رج:250تعداد رنگ:51قیمت نخ ونقشه:670هزار تومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 20 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53  سانتتعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:91قیمت نخ و نقشه:870هزار تومان..

8,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 26 یکی از پرفروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:35*44  سانتتعداد گره:250 تعداد رج:314تعداد رنگ:29قیمت نخ و نقشه:630هزار تومان..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد27 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:44*58  سانتتعداد گره:312تعداد رج:408 تعداد رنگ:53قیمت نخ و نقشه:740هزارتومان ..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد29 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*56 سانتتعداد گره:300تعداد رج:398تعداد رنگ:73قیمت نخ ونقشه:740هزارتومان..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 30 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:45*56  سانتتعدادگره:320تعداد رج:398تعداد رنگ:49قیمت نخ ونقشه:740هزارتومان ..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 31یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:41*54  سانتتعداد گره:290تعداد رج:380تعداد رنگ:76قیمت نخ و نقشه:730هزارتومان..

7,300,000 ریال

نمایش 133 تا 144 از 232 (20 صفحه)