حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد169 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*50تعداد گره:500تعداد رج:357تعداد رنگ:51قیمت نخ و نقشه:720هزارتومان ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد17  یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:68*48  سانتتعداد گره:479:339 تعداد رجتعداد رنگ:80قیمت نخ و نقشه:720هزارتومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 170یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:39*28تعداد گره:277تعداد رج:200تعداد رنگ:62قیمت نخ و نقشه:350هزارتومان ..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد19 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:49*35  سانتتعداد گره:350تعداد رج:250تعداد رنگ:51قیمت نخ ونقشه:550هزار تومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 20 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53  سانتتعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:91قیمت نخ و نقشه:750هزار تومان..

7,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 26 یکی از پرفروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:35*44  سانتتعداد گره:250 تعداد رج:314تعداد رنگ:29قیمت نخ و نقشه:480هزار تومان..

4,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد27 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:44*58  سانتتعداد گره:312تعداد رج:408 تعداد رنگ:53قیمت نخ و نقشه:620هزارتومان ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد29 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*56 سانتتعداد گره:300تعداد رج:398تعداد رنگ:73قیمت نخ ونقشه:600هزارتومان..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 30 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:45*56  سانتتعدادگره:320تعداد رج:398تعداد رنگ:49قیمت نخ ونقشه:620هزارتومان ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 31یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:41*54  سانتتعداد گره:290تعداد رج:380تعداد رنگ:76قیمت نخ و نقشه:580هزارتومان..

5,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 32 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:56*77 سانتتعداد گره:396تعداد رج:550تعداد رنگ:98 قیمت نخ و نقشه:820هزار تومان..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 33 یکی از فوق العاده ترین طرح هامی باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*80  سانتتعداد گره:400تعداد رج:570تعداد رنگ:47قیمت نخ ونقشه:840هزارتومان ..

8,400,000 ریال

نمایش 133 تا 144 از 230 (20 صفحه)