منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : منظره کد 17 ابعاد: 35 * 60 تعداد گره: 420 تعداد رج: 236 قیمت نخ و نقشه:1.000.000تومان..

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 170 یکی از شیک ترین و پر فروش ترین طرح ها می باشدابعاد:70*47  سانتتعداد گره:500تعداد رج:333تعداد رنگ:120قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان.........................................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد171 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:70*47  سانتتعداد گره:500تعداد رج:333تعداد رنگ:62قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان..........................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 172یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:31* 47 سانت تعداد گره:330217: تعداد رجتعداد رنگ:51قیمت نخ و نقشه : 900.000 تومان..............................................................

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد173 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*56  سانتتعداد گره:600تعداد رج:400 تعدادرنگ:120قیمت نخ و نقشه : 1.500.000 تومان................................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح منظره کد 174 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*47  سانتتعداد گره:600 تعداد رج:330تعداد رنگ:66قیمت نخ و نقشه : 1.500.000 تومان........................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 179 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49  سانتتعداد گره:500 تعداد رج:350تعداد رنگ:68قیمت نخ و نقشه:1.200.000 تومان............................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: منظره کد 18 ابعاد: 70 * 48 تعداد گره: 500 تعداد رج: 332 قیمت نخ و نقشه: 1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 180 یکی از پرفروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*42  سانتتعداد گره:600تعداد رج:300تعداد رنگ:63قیمت نخ و نقشه:1.450.000 تومان...........................................................

14,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد181 یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:68*42  سانتتعداد گره:480تعداد رج:300تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:1.100.000 تومان...............................................................

11,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 182 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56  سانتتعدادگره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:73قیمت نخ و نقشه:1.500.000تومان............................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 183 یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56 سانتتعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:89قیمت نخ و نقشه:1.500.000تومان....................................................................

15,000,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 465 (39 صفحه)