آموزشیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد41

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد41

نام طرح : آموزشی کد41ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 279تعداد رنگ : 23قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد42

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد42

نام طرح : آموزشی کد 42ابعاد : 42*28تعداد گره : 200تعداد رج : 300تعداد رنگ : 72قیمت نخ ونقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد43

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد43

نام طرح : آموزشی کد 43ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 283تعداد رنگ : 69قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد44

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد44

نام طرح :آموزشی کد44ابعاد :37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 283تعداد رنگ : 65قیمت نخ و نقشه : 240000 ت..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد45

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد45

نام طرح : آموزشی کد 45 ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 258 تعداد رنگ : 65قیمت نخ و نقشه : 240..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد46

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد46

نام طرح :آموزشی کد 46ابعاد : 38*28 تعداد گره : 200تعدادرج :281 تعداد رنگ : 105قیمت نخ و نق..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد47

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد47

نام طرح : آموزشی کد 47ابعاد : 38*28تعداد گره : 200تعداد رج : 271تعداد رنگ : 75قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد48

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد48

نام طرح :آموزشی کد 48 ابعاد : 35*28تعداد گره : 200249: تعداد رج تعداد رنگ : 124قیمت نخ نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد49

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد49

نام طرح : آموزشی کد 49ابعاد : 41*28تعداد گره : 200تعداد رج : 291تعداد رنگ : 156قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد5

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد5

نام طرح : آموزشی کد 5 ابعاد : 42 * 28 تعداد گره : 200 تعداد رج : 296 تعداد رنگ : 24 قیمت نخ ونقشه : ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد50

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد50

نام طرح : آموزشی کد50اتعاد : 41*28تعداد گره :200تعداد رج : 289تعداد رنگ :79قیمت نخ و نقشه : 240000 ت..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد51

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد51

نام طرح : آموزشی کد 51ابعاد : 28*36تعداد گره : 257تعداد رج :200تعداد رنگ : 54قیمت نخ و نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد6

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد6

نام طرح : آموزشی کد 6ابعاد :17*28تعداد گره :200تعداد رج : 119تعداد رنگ : 14قیمت نخ و نقشه : 180000 ت..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد7

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد7

نام طرح : آموزشی کد 7ابعاد : 23*28تعداد گره : 200تعداد رج : 164تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه : ..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد8

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد8

نام طرح : آ موزشی کد 8 ابعاد : 22*28تعداد گره : 200تعداد رج : 155تعداد رنگ : 32قیمت نخ و نقشه : 1800..

1,800,000 ریال

نمایش 46 تا 60 از 63 (5 صفحه)