آموزشینخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 2ابعاد: 35 * 28 تعداد گره : 200تعداد رج : 246 تعداد رنگ : 15 قیمت نخ و نقشه : 800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 20 ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 280تعداد رنگ : 34قیمت نخ و نقشه : 800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 21 ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 262تعداد رنگ : 37قیمت نخ و نقشه : 800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 22 ابعاد : 38*28تعداد گره :200تغداد رج : 267تعداد رنگ : 33قیمت نخ و نقشه :800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 24ابعاد :37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 262تعداد رنگ : 104قیمت نخ و نقشه : 800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آ موزشی کد 25ابعاد : 36*28تعداد گره : 200تعداد رج : 305تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه :800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 26ابعاد : 43*28تعداد گره : 200تعداد رج :305تعداد رنگ : 81قیمت نخ و نقشه :800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 27ابعاد : 42*28تعداد گره : 200تعداد رج : 297تعداد رنگ : 90قیمت نخ ونقشه : 800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 28ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 264تعداد رنگ : 54قیمت نخ و نقشه :800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 29ابعاد : 38*28تعداد گره : 200تعدادرج : 266تعداد رنگ :88قیمت نخ و نقشه : 800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد3ابعاد : 39*28تعداد گره : 200تعداد رج : 276تعداد رنگ : 86 قیمت نخ و نقشه :800.000تومان..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 30ابعاد :42*28تعداد گره: 200تعداد رج : 297تعداد رنگ  : 92 قیمت نخ و نقشه :800.000تومان..

8,000,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 65 (6 صفحه)