آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیار زیباست که توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:51*35سانتتعدادگره:360تعدادرج:250تعدادرنگ:40هزینه نخ ونقشه:310.000هزارتومان..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده است وطرحی زیبا باترکیب رنگ عالی داردابعاد:42*28سانتتعداد گره:300تعدادرج:200تعدادرنگ:30هزینه نخ و نقشه:240.000هزارتومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرح بسیار زیبایی است و توسط استاد پیل تن بازبینی شده استابعاد:52*35سانتتعدادگره:370تعدادرج:250تعدادرنگ:28هزینه ی نخ و نقشه:310.000هزارتومان ..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:42*28سانتتعدادگره:300تعدادرج:200تعدادرنگ:26هزینه ی نخ و نقشه:240.000هزارتومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیارزیباست وترکیب رنگ عالی داردابعاد:51*37سانتتعدادگره:360تعدادرج:260تعدادرنگ:29هزینه نخ و نقشه:320.000هزارتومان..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیارزیباست که جز پرطرفدارترین طرح ها می باشد.ابعاد:42*77سانتتعدادگره550 تعدادرج:300تعدادرنگ:33هزینه ی نخ و نقشه:510.000هزارتومان ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی زیباست وبا تعدادرنگ 14برای افراد مبتدی بسیار خوب استابعاد:59*35سانتتعدادگره:420تعدادرج:250تعداد رنگ:14هزینه ی نخ و نقشه:390.000هزارتومان..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیارزیباست که توسط اساتیدمجرب طراحی شده استابعاد:59*30سانتتعدادگره:420تعدادرج:211تعدادرنگ:13هزینه ی نخ و نقشه:320.000هزارتومان..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش جز پرطرفدارترین طرح ها می باشدکه ترکیب رنگ بسیار جذابی دارد ابعاد:59*35سانتتعدادگره:420تعدادرج:250تعدادرنگ:15هزینه ی نخ و نقشه:320.000هزارتومان ..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده است و با تعدادرنگ 14برای افراد مبتدی بسیارمناسب است ابعاد:59*35سانتتعدادگره:420تعدادرج:250تعداد رنگ:14هزینه نخ و نقشه:320.000هزارتومان..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش جز پرطرفدارترین طرح ها میباشدکه توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:70*49تعدادگره:500تعدادرج:350تعدادرنگ:16هزینه نخ و نقشه:510.000هزارتومان ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتیدطراحی شده است و دارای طرحی بسیار جذاب می باشد.ابعاد:70*42سانتتعدادگره:500تعدادرج:299تعدادرنگ:13هزینه ی نخ و نقشه:490.000هزارتومان..

4,900,000 ریال

نمایش 157 تا 168 از 190 (16 صفحه)