آخرین

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1059

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1059

ابعاد :48*63سانتتعداد گره :450تعداد رج :340تعداد رنگ :96قیمت نخ و نقشه :470000تومان..

4،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1058

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1058

ابعاد :48*66سانتتعداد گره :340تعداد رج :470تعداد رنگ :85قیمت نخ و نقشه :480000تومان..

4،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1057

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1057

ابعاد :34*62سانتتعداد گره :240تعداد رج :442تعداد رنگ :120قیمت نخ و نقشه :340000تومان..

3،400،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1056

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1056

ابعاد :67*118سانتتعداد گره :847تعداد رج :472تعداد رنگ :160قیمت نخ و نقشه :1000000تومان..

10،000،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1055

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1055

ابعاد :59*77سانتتعداد گره :550تعداد رج :420تعداد رنگ :74قیمت نخ و نقشه :580000تومان..

5،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1054

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1054

ابعاد :42*59سانتتعداد گره :300تعداد رج :420تعداد رنگ :74قیمت نخ و نقشه :390000تومان..

3،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1053

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1053

ابعاد :51*63سانتتعداد گره :450تعداد رج :360تعداد رنگ :69قیمت نخ و نقشه :450000تومان..

4،500،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1052

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1052

ابعاد :72*51سانتتعداد گره :320تعداد رج :450تعداد رنگ :76قیمت نخ و نقشه :470000تومان..

4،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1051

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1051

ابعاد :72*51سانتتعداد گره :360تعداد رج :510تعداد رنگ :113قیمت نخ و نقشه :500000تومان..

5،000،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1050

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1050

ابعاد :61*87سانتتعداد گره :620تعداد رج :434تعداد رنگ :121قیمت نخ و نقشه :630000تومان..

6،300،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1049

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1049

ابعاد :55*80سانتتعداد گره :570تعداد رج :386تعداد رنگ :123قیمت نخ و نقشه :580000تومان..

5،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1048

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1048

ابعاد :49*65سانتتعداد گره :350تعداد رج :460تعداد رنگ :70قیمت نخ و نقشه :470000تومان..

4،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1047

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1047

ابعاد :49*75سانتتعداد گره :530تعداد رج :348تعداد رنگ :89قیمت نخ و نقشه :530000تومان..

5،300،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1046

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1046

ابعاد :40*56سانتتعداد گره :210تعداد رج :400تعداد رنگ :65قیمت نخ و نقشه :340000تومان..

3،400،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1045

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1045

ابعاد :53*72سانتتعداد گره :280تعداد رج :400تعداد رنگ :80قیمت نخ و نقشه :340000تومان..

3،400،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1044

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1044

ابعاد :53*72سانتتعداد گره :378تعداد رج :512تعداد رنگ :112قیمت نخ و نقشه :500000تومان..

5،000،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1043

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1043

ابعاد :67*112سانتتعداد گره :800تعداد رج :475تعداد رنگ :124قیمت نخ و نقشه :740000تومان..

7،400،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1042

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1042

ابعاد :61*90سانتتعداد گره :640تعداد رج :430تعداد رنگ :91قیمت نخ و نقشه :690000تومان..

690،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1041

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1041

ابعاد :45*63سانتتعداد گره :320تعداد رج :450تعداد رنگ :72قیمت نخ و نقشه :470000تومان..

4،600،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1040

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1040

ابعاد :45*63سانتتعداد گره :320تعداد رج :450تعداد رنگ :72قیمت نخ و نقشه :470000تومان..

4،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1039

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1039

ابعاد :49*71سانتتعداد گره :350تعداد رج :501تعداد رنگ :127قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1038

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1038

ابعاد :59*80سانتتعداد گره :570تعداد رج :420تعداد رنگ :91قیمت نخ و نقشه :590000تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1037

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1037

ابعاد :60*87سانتتعداد گره :620تعداد رج :425تعداد رنگ :99قیمت نخ و نقشه :640000تومان..

6،400،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1036

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1036

ابعاد :42*59سانتتعداد گره :300تعداد رج :420تعداد رنگ :74قیمت نخ و نقشه :360000تومان..

3،600،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1035

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1035

ابعاد :51*63سانتتعداد گره :450تعداد رج :360تعداد رنگ :69قیمت نخ و نقشه :470000تومان..

4،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1034

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1034

ابعاد :45*63سانتتعداد گره :320تعداد رج :450تعداد رنگ :76قیمت نخ و نقشه :460000تومان..

4،600،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1033

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1033

ابعاد :49*71سانتتعداد گره :350تعداد رج :501تعداد رنگ :127قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1032

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1032

ابعاد :51*65سانتتعداد گره :280تعداد رج :460تعداد رنگ :88قیمت نخ و نقشه :390000تومان..

3،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1031

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1031

ابعاد :51*65سانتتعداد گره :360تعداد رج :464تعداد رنگ :83قیمت نخ و نقشه :480000تومان..

4،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1030

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1030

ابعاد :59*84سانتتعداد گره :420تعداد رج :600تعداد رنگ :92قیمت نخ و نقشه :600000تومان..

6،000،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1029

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1029

ابعاد :65*60سانتتعداد گره :420تعداد رج :460تعداد رنگ :37قیمت نخ و نقشه :560000تومان..

5،600،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1028

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1028

ابعاد :49*63سانتتعداد گره :450تعداد رج :348تعداد رنگ :61قیمت نخ و نقشه :460000تومان..

4،600،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1027

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1027

ابعاد :50*70 سانتتعداد گره :400تعداد رج :560تعداد رنگ :95قیمت نخ و نقشه :580000تومان..

5،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1026

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1026

ابعاد :50*70 سانتتعداد گره :355تعداد رج :500تعداد رنگ :95قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1025

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1025

ابعاد :49*70 سانتتعداد گره :550تعداد رج :350تعداد رنگ :74قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1024

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1024

ابعاد :49*71 سانتتعداد گره :350تعداد رج :503تعداد رنگ :109قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1023

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1023

ابعاد :62*77سانتتعداد گره :550تعداد رج :440تعداد رنگ :107قیمت نخ و نقشه :590000تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1022

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1022

ابعاد :39*56سانتتعداد گره :400تعداد رج :278تعداد رنگ :96قیمت نخ و نقشه :340000تومان..

3،400،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1021

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1021

ابعاد :49*70سانتتعداد گره :347تعداد رج :500تعداد رنگ :159قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1020

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1020

ابعاد :59*80سانتتعداد گره :565تعداد رج :420تعداد رنگ :115قیمت نخ و نقشه :590000تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1019

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1019

ابعاد :49*70 سانتتعداد گره :520تعداد رج :400تعداد رنگ :110قیمت نخ و نقشه :550000تومان..

5،500،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1027

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1027

ابعاد :53*67 سانتتعداد گره :477تعداد رج :373تعداد رنگ :23قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1026

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1026

ابعاد :55*71 سانتتعداد گره :505تعداد رج :391تعداد رنگ :23قیمت نخ و نقشه :520000تومان..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1018

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1018

ابعاد :49*70 سانتتعداد گره :347تعداد رج :500تعداد رنگ :844قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1017

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1017

ابعاد :49*70 سانتتعداد گره :347تعداد رج :500تعداد رنگ :844قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1016

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1016

ابعاد :56*70 سانتتعداد گره :400تعداد رج :497تعداد رنگ :74قیمت نخ و نقشه :510000تومان..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1025

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1025

ابعاد :98*73 سانتتعداد گره :520تعداد رج :700تعداد رنگ :73قیمت نخ و نقشه :720000تومان..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1024

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1024

ابعاد :50*71 سانتتعداد گره :505تعداد رج :354تعداد رنگ :40قیمت نخ و نقشه :500000تومان..

5،000،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1023

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1023

ابعاد :70*50 سانتتعداد گره :350تعداد رج :500تعداد رنگ :102قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1022

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1022

ابعاد :120*92 سانتتعداد گره :656تعداد رج :855تعداد رنگ :29قیمت نخ و نقشه :1200000تومان..

12،000،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1021

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1021

ابعاد :60*43 سانتتعداد گره :300تعداد رج :398تعداد رنگ :75قیمت نخ و نقشه :360000تومان..

3،600،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1020

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1020

ابعاد :70*60 سانتتعداد گره :384تعداد رج :500تعداد رنگ :25قیمت نخ و نقشه :560000تومان..

5،600،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1019

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1019

ابعاد :53*67 سانتتعداد گره :477تعداد رج :373تعداد رنگ :31قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1018

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1018

ابعاد :83*59 سانتتعداد گره :420تعداد رج :590تعداد رنگ :75قیمت نخ و نقشه :600000تومان..

6،000،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1017

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1017

ابعاد :50*70 سانتتعداد گره :500تعداد رج :357تعداد رنگ :51قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1016

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1016

ابعاد :50*80 سانتتعداد گره :504تعداد رج :355تعداد رنگ :60قیمت نخ و نقشه :580000تومان..

5،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1015

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1015

ابعاد :63*47 سانتتعداد گره :450تعداد رج :330تعداد رنگ :103قیمت نخ و نقشه :480000تومان..

4،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1015

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1015

ابعاد :70*49 سانتتعداد گره :350تعداد رج :499تعداد رنگ :57قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1014

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1014

ابعاد :65*46 سانتتعداد گره :460تعداد رج :326تعداد رنگ :103قیمت نخ و نقشه :480000تومان..

4،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1013

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1013

ابعاد :65*45 سانتتعداد گره :460تعداد رج :326تعداد رنگ :103قیمت نخ و نقشه :480000تومان..

4،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1014

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1014

ابعاد :39*59 سانتتعداد گره :420تعداد رج :274تعداد رنگ :109قیمت نخ و نقشه :350000تومان..

3،500،000 ریال

1013نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد

1013نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد

ابعاد :56*70 سانتتعداد گره :500تعداد رج :400تعداد رنگ :32قیمت نخ و نقشه :5..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1012

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1012

ابعاد :68*54 سانتتعداد گره :480تعداد رج :384تعداد رنگ :108قیمت نخ و نقشه :570000تومان..

5،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1012

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1012

ابعاد :56*43 سانتتعداد گره :306تعداد رج :400تعداد رنگ :32قیمت نخ و نقشه :370000تومان..

3،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1012

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1012

ابعاد :79*58 سانتتعداد گره :570تعداد رج :409تعداد رنگ :90قیمت نخ و نقشه :590000تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1011

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1011

ابعاد :83*37 سانتتعداد گره :260تعداد رج :589تعداد رنگ :97قیمت نخ و نقشه :580000تومان..

5،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1010

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1010

ابعاد :56*42 سانتتعداد گره :300تعداد رج :397تعداد رنگ :78قیمت نخ و نقشه :350000تومان..

3،500،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1011

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1011

ابعاد :98*73 سانتتعداد گره :520تعداد رج :700تعداد رنگ :60قیمت نخ و نقشه :720000تومان..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1009

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1009

ابعاد :35*70 سانتتعداد گره :250تعداد رج :491تعداد رنگ :92قیمت نخ و نقشه :480000تومان..

4،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1008

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1008

ابعاد :45*70 سانتتعداد گره :490تعداد رج :310تعداد رنگ :84قیمت نخ و نقشه :480000تومان..

4،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد1010

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد1010

ابعاد :55*82 سانتتعداد گره :580تعداد رج :360تعداد رنگ :49قیمت نخ و نقشه :580000تومان..

5،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1009

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1009

ابعاد :49*70 سانتتعداد گره :500تعداد رج :350تعداد رنگ :56قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1007

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1007

ابعاد :50*70 سانتتعداد گره :350تعداد رج :476تعداد رنگ :117قیمت نخ و نقشه :490000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1008

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1008

ابعاد :56*42 سانتتعداد گره :300تعداد رج :398تعداد رنگ :75قیمت نخ و نقشه :350000تومان..

3،500،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1007

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1007

ابعاد :77*52 سانتتعداد گره :370تعداد رج :550تعداد رنگ :62قیمت نخ و نقشه :590000تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1006

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1006

ابعاد :48*66 سانتتعداد گره :340تعداد رج :470تعداد رنگ :97قیمت نخ و نقشه :4..

4،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1006

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1006

ابعاد :74*98 سانتتعداد گره :700تعداد رج :525تعداد رنگ :96قیمت نخ و نقشه :730000تومان..

7،300،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1005

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1005

ابعاد :40*54 سانتتعداد گره :380تعداد رج :282تعداد رنگ :26قیمت نخ و نقشه :340000تومان..

3،400،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1004

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1004

ابعاد :42*84 سانتتعداد گره :600تعداد رج :300تعداد رنگ :57قیمت نخ و نقشه :580000تومان..

5،800،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1005

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1005

ابعاد :70*50 سانتتعداد گره :500تعداد رج :354تعداد رنگ :64قیمت نخ و نقشه : 490.000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1003

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1003

ابعاد :21*28 سانتتعداد گره :200تعداد رج :150تعداد رنگ :35قیمت نخ و نقشه :220000تومان..

2،200،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1004

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1004

ابعاد :56*39 سانتتعداد گره :278تعداد رج :400تعداد رنگ :89قیمت نخ و نقشه : 350.000تومان..

3،500،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1003

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1003

ابعاد :47*37 سانتتعداد گره :260تعداد رج :330تعداد رنگ :48قیمت نخ و نقشه : 340.000تومان..

3،400،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1002

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد1002

ابعاد :65*47 سانتتعداد گره :464تعداد رج :336تعداد رنگ :76قیمت نخ و نقشه : 470.000تومان..

4،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1002

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1002

ابعاد :63*42 سانتتعداد گره :300تعداد رج :446تعداد رنگ :61قیمت نخ و نقشه :470000تومان..

4،700،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1001

نخ و نقشه طرح تابلو فرش حیوانات کد 1001

ابعاد :90*70 سانتتعداد گره :500تعداد رج :645تعداد رنگ :59قیمت نخ و نقشه :710000تومان..

7،100،000 ریال

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1001

نخ و نقشه طرح تابلو فرش گل و ميوه كد 1001

ابعاد :65*47 سانتتعداد گره :464تعداد رج :336تعداد رنگ :76قیمت نخ و نقشه : 470.000تومان..

4،700،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح مینیاتوری 1036

نخ و نقشه تابلوفرش طرح مینیاتوری 1036

ابعاد :175*117 سانتتعداد گره : 834تعداد رج :1250تعداد رنگ :128قیمت نخ و نقشه : 1.890.000تومان..

18،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1035

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1035

ابعاد :79*53 سانتتعداد گره : 380تعداد رج :560تعداد رنگ :95قیمت نخ و نقشه : 560.000تومان..

5،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1034

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1034

ابعاد :108*75 سانتتعداد گره :535تعداد رج :770تعداد رنگ :131قیمت نخ و نقشه : 760.000تومان..

7،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1033

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1033

ابعاد :84*59 سانتتعداد گره : 420تعداد رج :600تعداد رنگ : 107قیمت نخ و نقشه : 630.000تومان..

6،300،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1032

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1032

ابعاد :84*126 سانتتعداد گره : 900تعداد رج :600تعداد رنگ : 162قیمت نخ و نقشه : 1.090.000تومان..

1 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1031

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1031

ابعاد :83*111 سانتتعداد گره : 790تعداد رج :593تعداد رنگ : 175قیمت نخ و نقشه : 1.050.000تومان..

1،050،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1030

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1030

ابعاد :85*56 سانتتعداد گره :400تعداد رج :610تعداد رنگ :128قیمت نخ و نقشه :590.000تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1029

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1029

ابعاد :82*112 سانتتعداد گره :800تعداد رج :579تعداد رنگ :120قیمت نخ و نقشه : 1.050.000تومان..

10،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1028

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1028

ابعاد :93*63 سانتتعداد گره :450تعداد رج :663تعداد رنگ :121قیمت نخ و نقشه : 650.000تومان..

6،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1027

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1027

ابعاد :154*105 سانتتعداد گره :750تعداد رج :1100تعداد رنگ :147قیمت نخ و نقشه : 1.450.000تومان..

14،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1026

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1026

ابعاد :88*70 سانتتعداد گره :500تعداد رج :634تعداد رنگ :99قیمت نخ و نقشه : 700.000تومان..

7،000،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1025

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1025

ابعاد :166*140 سانتتعداد گره :1000تعداد رج :1184تعداد رنگ :118قیمت نخ و نقشه : 1.700.000تومان..

17،000،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1024

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1024

ابعاد :94*70 سانتتعداد گره :500تعداد رج :674تعداد رنگ :87قیمت نخ و نقشه : 720.000تومان..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1023

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1023

ابعاد :120*84 سانتتعداد گره :600تعداد رج :860تعداد رنگ :82قیمت نخ و نقشه : 1.050.000تومان..

10،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1022

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1022

ابعاد :84*59 سانتتعداد گره :420تعداد رج :600تعداد رنگ :94قیمت نخ و نقشه : 620.000تومان..

6،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1021

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1021

ابعاد :98*70 سانتتعداد گره :500تعداد رج :700تعداد رنگ :92قیمت نخ و نقشه : 720.000تومان..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1020

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1020

ابعاد :104*73 سانتتعداد گره :520تعداد رج :745تعداد رنگ :114قیمت نخ و نقشه : 760.000تومان..

7،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1019

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1019

ابعاد :116*80 سانتتعداد گره : 568تعداد رج :825تعداد رنگ :118قیمت نخ و نقشه : 1.050.000تومان..

10،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1018

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1018

ابعاد :79*53 سانتتعداد گره : 380تعداد رج :560تعداد رنگ :95قیمت نخ و نقشه : 530.000تومان..

5،300،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1017

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1017

ابعاد :98*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج :700تعداد رنگ :94قیمت نخ و نقشه : 720.000تومان..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1016

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1016

ابعاد :79*51 سانتتعداد گره : 380تعداد رج :560تعداد رنگ :61قیمت نخ و نقشه : 550.000تومان..

5،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1015

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1015

ابعاد :62*42 سانتتعداد گ..

3،800،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1014

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1014

ابعاد :107*82 سانتتعداد گره : 580تعداد رج :760تعدا..

9،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1013

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1013

ابعاد :91*63 سانتتعداد گره : 450تعداد رج :648تعداد رنگ :115قیمت نخ و نقشه ..

6،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1012

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1012

ابعاد :70*55 سانتتعداد گره : 392تعداد رج :500تعداد رنگ :118قیمت نخ و نقشه ..

5،000،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1011

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1011

ابعاد :122*80 سانتتعداد گره : 570تعداد رج :870تعداد رنگ :116قیمت نخ و نقشه : 1.060.000تومان..

10،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1010

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1010

ابعاد :114*75 سانتتعداد گره : 530تعداد رج :809تعداد رنگ : 110قیمت نخ و نقشه : 770.000تومان..

7،700،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1009

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1009

ابعاد :119*84 سانتتعداد گره : 600تعداد رج :850تعداد رنگ : 123قیمت نخ و نقشه : 1.050.000تومان..

10،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1008

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1008

ابعاد :101*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج :720تعداد رنگ : 133قیمت نخ و نقشه : 730.000تومان..

7،300،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1007

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1007

ابعاد :142*98 سانتتعداد گره : 700تعداد رج :1011تعد..

14،000،000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1006

نخ ونقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1006

ابعاد :82*112 سانتتعداد گره : 800تعداد رج :579تعداد رنگ : 120قیمت نخ و نقش..

10،300،000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1005

نخ ونقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1005

ابعاد :116*78 سانتتعداد گره : 568تعداد رج :825تعداد رنگ : 118قیمت نخ و نقش..

10،500،000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1004

نخ ونقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1004

ابعاد :77*112 سانتتعداد گره : 800تعداد رج :545تعداد رنگ : 160قیمت نخ و نقشه : 780.000تومان..

7،800،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1003

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1003

ابعاد :77*112 سانتتعداد گره : 800تعداد رج :545تعداد رنگ : 160قیمت نخ و نقشه ..

7،600،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1002

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1002

ابعاد :69*108 سانتتعداد گره : 770تعداد رج :490تعداد رنگ : 128قیمت نخ و نقشه : 740.000تومان..

7،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1001

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منیاتور کد 1001

ابعاد :105*154 سانتتعداد گره : 1100تعداد رج :747تعداد رنگ : 139قیمت نخ و نقشه : 1.450.000تومان..

14،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1015

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1015

ابعاد :48*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج :341تعد..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1014

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1014

ابعاد :98*70 سانتتعداد گره : 499تعداد رج :700تعداد رنگ : 152قیمت نخ و نقشه..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1013

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1013

ابعاد :49*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج :345تعداد رنگ : 66قیمت نخ و نقشه : 490.000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1012

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1012

ابعاد :48*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج :336تعداد رنگ : 183قیمت نخ و نقشه : 490.000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح هخامنشي كد1011

نخ و نقشه تابلو فرش طرح هخامنشي كد1011

ابعاد :55*115 سانتتعداد گره : 820تعداد رج :390تعداد رنگ : 23قیمت نخ و نقشه..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1010

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1010

ابعاد :45*34 سانتتعداد گره : 236تعداد رج :318تعداد رنگ : 49قیمت نخ و نقشه : ..

2،700،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1009

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1009

ابعاد :76*63 سانتتعداد گره : 450تعداد رج :540تعداد رنگ : 79قیمت نخ و نقشه ..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1008

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1008

ابعاد :100*140 سانتتعداد گره : 1000تعداد رج :711تعداد رنگ : 52قیمت نخ و نقشه : 1.390.000تومان..

13،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1007

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1007

ابعاد : 80*54 سانتتعداد گره : 380تعداد رج :570تعداد رنگ : 16قیمت نخ و نقشه : 580.000تومان..

5،800،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1006

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1006

ابعاد : 94*48 سانتتعداد گره : 340تعداد رج :665تعداد رنگ : 16قیمت نخ و نقشه : 590.000تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1005

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1005

ابعاد : 96*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج :680تعداد رنگ : 28قیمت نخ و نقشه : 720.000تومان..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1004

نخ و نقشه تابلو فرش طر ح هخامنشی کد 1004

ابعاد : 70*49 سانتتعداد گره : 350تعداد رج :500تعداد رنگ : 24قیمت نخ و نقشه : 490.000تومان..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح هخامنشی کد 1003

نخ و نقشه تابلو فرش طرح هخامنشی کد 1003

ابعاد : 85*59 سانتتعداد گره : 420تعداد رج :607تعداد رنگ : 108قیمت نخ و نقشه : 610.000تومان..

6،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح هخامنشی کد 1002

نخ و نقشه تابلو فرش طرح هخامنشی کد 1002

ابعاد : 86*52 سانتتعداد گره : 370تعداد رج : 608تعداد رنگ : 69قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح هخامنشی کد 1001

نخ و نقشه تابلوفرش طرح هخامنشی کد 1001

ابعاد : 42*63 سانتتعداد گره : 450تعداد رج : 300تعداد رنگ : 78قیمت نخ و نقشه : 370.000 تومان..

3،700،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح رقص اسپانیایی

نخ و نقشه تابلوفرش طرح رقص اسپانیایی

ابعاد : 96*146 سانتتعداد گره : 1040تعداد رج : 680تعداد رنگ : 138قیمت نخ و نقشه : 1.400.000 تومان..

14،000،000 ریال

نخ و نقشه منظره 1001

نخ و نقشه منظره 1001

نام طرح : منظره 101 ابعاد : 49*83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 330تعداد ..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه ونوس

نخ و نقشه ونوس

ونوسابعاد : 55*40 سانتتعداد گره : 380تعداد رج : 285تعداد رنگ : 69قیمت نخ و نقشه : 389.000 تومان..

3،890،000 ریال

نخ و نقشه مقبره کوروش

نخ و نقشه مقبره کوروش

مقبره کوروش ابعاد : 55*70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج : 380تعداد رنگ : 31قیمت نخ و نقشه : 520.000 تو..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح تاب باز

نخ و نقشه تابلوفرش طرح تاب باز

ابعاد : 80*58 سانتتعداد گره : 400تعداد رج : 577تعداد رنگ : 156قیمت نخ و نقشه : 620.000 تومان..

6،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش چنگ نواز

نخ و نقشه تابلو فرش چنگ نواز

ابعاد : 84 * 56 سانت تعداد گره : 360تعداد رج : 504تعداد رنگ : 89قیمت نخ و نقشه : 520 هزار تومان..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش منظره 501

نخ و نقشه تابلوفرش منظره 501

ابعاد 78 * 60 سانت تعداد گره : 563 تعداد رج : 420تعداد رنگ : 54 قيمت نخ و نق..

5،800،000 ریال

فال گوش کد 1 (8)

فال گوش کد 1 (8)

ابعاد 54 * 70 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 370تعداد رنگ : 103 قيمت نخ و ن..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش عشایر کد 11

نخ و نقشه تابلوفرش عشایر کد 11

نخ و نقشه تابلوفرش عشایر کد 11 ابعاد : 64 * 88 سانت تعداد گره در عرض : 640 تعداد رج : 44..

6،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش دختر گرگها

نخ و نقشه تابلوفرش دختر گرگها

نخ و نقشه تابلوفرش دختر گرگها ابعاد : 33 * 33 سانت تعداد گره در عرض : 236 تعداد رج : 236..

2،700،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش لیدی گودیوا ( جدید )

نخ و نقشه تابلوفرش لیدی گودیوا ( جدید )

ابعاد 77 * 100 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 550تعداد رنگ کرک و ابریشم : 105 ..

7،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1 (48)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1 (48)

ابعاد 84 * 60 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 607تعداد رنگ کرک و ابریشم : 108 ..

6،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش مهریه

نخ و نقشه تابلوفرش مهریه

یک طرح بسیار بازار پسند ابعاد 77 * 113 سانت تعداد گره : 800 تعداد رج : 549تعداد رنگ..

10،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مجلس نوشیدنی

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مجلس نوشیدنی

نخ و نقشه این تابلو فرش با چهره های کار شده توسط بهترین اساتید با رنگ های شاد یکی از بهترین و پرفروش..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش رقص اسپانیایی

نخ و نقشه تابلوفرش رقص اسپانیایی

یک طرح مجلسی عالی برای پذیرایی شما ابعاد 150 * 100 سانت تعداد گره : 1040 تعداد رج :..

13،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد105

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد105

نام طرح :آیه کد 105 ابعاد : 37 * 52 تعداد گره : 370 تعداد رج : 260 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه : 4..

4،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 104

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 104

نام طرح : آیه کد 104 ابعاد : 32 * 63 تعداد گره : 450 تعدهد رج : 227 تعداد رنگ : 40 قیمت نخ و نقشه :3..

35،000،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 103

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 103

نام طرح :آیه کد 103 ابعاد :32 * 63 تعداد گره :450 تعداد رج : 260 تعداد رنگ :40 قیمت نخ و نقشه :..

35،000،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 102

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 102

نام طرح :آیه کد 102 ابعاد : 52 * 73 تعدهد گره : 520 تعداد رج :370 تعداد رنگ :25 قیمت نخ و نقشه :510...

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 100

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 100

نام طرح :آیه کد 100 ابعاد : 39 * 72 تعداد گره : 514 تعداد رج : 274 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و نقشه :49..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  آیه کد 99

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 99

نام طرح:آیه کد 99ابعاد:39 * 72تعداد گره :514تعداد رج : 274 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و نقشه : 490.000 ت..

4،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1809)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1809)

نام طرح :1(1809)ابعاد : 61 * 77 تعداد گره : 547 تعداد رج : 429 قیمت تنخ و نقشه : 590.000 تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1810)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1810)

نام طرح :1(1810)ابعاد : 56 * 88 تعداد گره : 397 تعداد رج : 627 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1811)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1811)

نام طرح : 1(1811)ابعاد : 42 * 70 تعداد گره : 297 تعداد رج : 497 قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان..

4،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1812)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1812)

نام طرح : 1(1812) ابعاد : 66 * 88 تعداد گره : 627 تعداد رج : 467 قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان..

6،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1813)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1813)

نام طرح :1(1813)ابعاد : 56 * 77 تعداد گره : 397 تعداد رج : 550 قیمت نخ و نقشه : 495.000 تومان..

4،950،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1814)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1814)

نام طرح :1(1814)ابعاد : 73 * 102 تعداد گره : 727 تعداد رج : 517 قیمت نخ و نقشه : 720.000 تومان..

7،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1815)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1815)

نام طرح : 1(1815)ابعاد : 54 * 72 تعداد گره : 511 تعداد رج : 383 قیمت نخ و نقشه :495.000 تومان..

4،950،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1816)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1816)

نام طرح :1(1816)ابعاد : 53 * 69 تعداد گره : 377 تعداد رج : 487 قیمت نخ و نقشه : 495.000 تومان..

4،950،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1817)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1817)

نام طرح :1 (1817)اببعاد : 55 * 79 تعداد گره : 387 تعداد رج : 560 قیمت نخ و نقشه : 510.000 تومان..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1818)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1818)

نام طرح :1(1818)ابعاد : 60 * 79 تعداد گره : 559 تعداد رج : 424 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1819)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1819)

نام طرح :1(1819)ابعاد : 66 * 85 تعدادگره : 467 تعداد رج : 607 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1820)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1820)

نام طرح : 1(1820) ابعاد : 55 * 77 تعداد گره : 547 تعداد رج : 387 قیمت نخ و نقشه : 495.000 تومان..

4،950،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1821)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1821)

نام طرح :1(1821)ابعاد : 43 * 53 تعداد گره : 307 تعداد رج : 377 قیمت نخ ونقشه : 400.000 تومان..

4،000،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1822)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1822)

نام طرح: 1(1822) ابعاد : 57 * 78 تعداد گره : 407 تعداد رج : 557 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1823)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1823)

نام طرح : 1(1823)ابعاد : 44 * 63 تعداد گره : 447 تعداد رج : 309 قیمت نخ و نقشه :430.000 تومان..

4،300،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1824)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1824)

نام طرح : گل کد1 (1824)  ابعاد : 57 * 79 تعداد گره : 407 تعداد رج : 562 قیمت نخ و نقشه : 520.00..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1826)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1826)

نام طرح :1(1826)ابعاد : 66 * 85 تعداد گره : 467 تعداد رج : 607 قیمت نخ و نقشه : 620.000 تومان..

6،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1827)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1827)

نام طرح :1(1827)ابعاد : 48 *66 تعداد گره : 337 تعداد رج : 465 قیمت نخ و نقشه : 430.000 تومان..

4،300،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1828)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1828)

نام طرح :1(1828)ابعاد : 66 * 91 تعداد گره : 647 تعداد رج : 467 قیمت نخ و نقشه : 650.000 تومان..

6،500،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1829)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1829)

نام طرح :1(1829)ابعاد : 56 * 79 تعداد گره : 397 تعداد رج : 560 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..

5،200،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1831)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1831)

نام طرح :1(1831)ابعاد :54 * 77 تعداد گره :397 تعداد رج : 547 قیمت نخ و نقشه : 500.000 تومان..

5،000،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1832)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1832)

نام طرح : گل کد 1(1832)  ابعاد : 55 * 73 تعداد گره : 387 تعداد رج : 517 قیمت نخ و نقشه : 510.00..

5،100،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1833)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1833)

نام طرح : گل کد  (1833)1  ابعاد :64 * 77 تعداد گره : 450 تعداد رج : 547 قیمت نخ و نقشه : 5..

5،900،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1834)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل کد 1(1834)

نام طرح :گل کد 1(1834) ابعاد : 56 * 77 تعداد گره : 397 تعداد رج : 547 قیمت نخ و نقشه : 510.000 تومان..

5،100،000 ریال

153:نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد

153:نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد

نام طرح:آموزشی کد 153ابعاد:42*28تعداد گره:300تعداد رج :200تعداد رنگ :80تعداد نخ ونقشه :240000تومان..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی 152

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی 152

نام طرح :آموزشی کد 152ابعاد :60*28تعداد گره :424 تعدادرج :200تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و نقشه..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 150

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 150

نام طرح : آموزشی کد 150ابعاد :57*28تعداد گره :403تعداد رج :200تعداد رنگ :66قیمت نخ و نقشه :240000توم..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی کد 149

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی کد 149

نام طرح :آموزشی کد 149ابعاد :45*28 تعدادگره :320تعداد رج :200 تعداد رنگ: 72 قیمت نخ و..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه  تابلو فرش طرح     آموزشی کد 146

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 146

نام طرح :آموزشی کد 146ابعاد: 52*28تعداد گره :370تعداد رج :200تعداد رنگ:75قیمت نخ و نقشه: 240000تومان..

2،400،000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش طرح آموزشی کد145

نخ ونقشه تابلوفرش طرح آموزشی کد145

نام طرح: آموزشی کد 145ابعاد: 55 * 28تعداد گره: 387 تعداد رج : 200قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2،400،000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش آموزشی کد 144

نخ ونقشه تابلو فرش آموزشی کد 144

نام طرح:آموزشی کد144ابعاد:28*48تعدادگره:323تعدادرج:200تعدادرنگ:64قیمت نخ ونقشه: تومان240000..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 143

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 143

نام طرح : آموزشی کد 143 ابعاد : 53 *28 تعداد گره : 374 تعداد رج :   200تعدا..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 142

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 142

نام طرح : آموزشی کد 142 ابعاد : 56 * 28 تعداد گره : 400 تعداد رج : 200 تعداد رنگ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 141

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 141

نام طرح :آموزشی کد 141  ابعاد :42*28 سانت  تعداد گره :300  تعداد رج: 200  تعداد ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 140

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 140

نام طرح: آموزشی کد 140  ابعاد :55*28 سانت  تعداد گره :388  تعداد رج: 200  تعداد ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 139

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 139

نام طرح: آموزشی کد 139  ابعاد :50 *28 سانت  تعدادگره :357  تعداد رج :200  تعداد ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 138

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 138

نام طرح:آموزشی کد 138  ابعاد:42*28 سانت  تعداد گره:300  تعداد رج:200  تعداد رنگ:..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 137

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 137

نام طرح : اموزشی کد 137  ابعاد :28*53  تعداد گره:375  تعداد رج : 200  تعداد رنگ ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 136

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 136

نام طرح:اموزشی کد 136  ابعاد: 28 *43  تعداد گره:307 تعداد رج :200 تعداد رنگ: 60 ..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 133

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 133

نام طرح : آموزش کد 133 ابعاد :51 * 28 تعداد گره : 364 تعداد رج :200 تعداد رنگ :66 قیمت نخ و نقشه : 2..

2،400،000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 2

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی کد 2

نام طرح : آموزشی کد 2 ابعاد : 35 * 28 تعداد گره : 200 تعداد رج : 246 تعداد رنگ : 15 قیمت نخ و نقشه :..

2،400،000 ریال