آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


ایه کد 118

ایه کد 118

ایه ابعاد35 * 59سانتتعدادگره 420تعداد رج 250تعداد رنگ 14هزینه نخ و نقشه: 1.375.000 تومان..

13,750,000 ریال

ایه کد 119

ایه کد 119

ایه و ان یکاد با طرح ترک خورده با نقشی زیبا و فو ق العاده87 *49ابعادتعداد گره 620تعداد رج 350تعداد رنگ 38 هزینه  نخ و نقشه : 2.500.000 تومان ..

25,000,000 ریال

ایه کد 120

ایه کد 120

ایه ابعاد 48 * 91سانتتعداد گره650تعدادرج336تعدادرنگ53هزینه نخ و نقشه: 2.500.000 تومان..

25,000,000 ریال

ایه کد 121

ایه کد 121

تابلو فرش ایه ابعاد37 * 93 سانتتعدادگره 660تعدادرج 262تعدادرنگ 31هزینه نخ و نقشه : 2.320.000 تومان..

23,200,000 ریال

ایه کد 122

ایه کد 122

ایهابعاد38 * 52 سانتتعدادگره370تعداد رج 270تعدادرنگ26هزینه نخ و نقشه :1.350.000 تومان..

13,500,000 ریال

ایه کد 45

ایه کد 45

آیهابعاد 44 * 62 سانتتعدادگره 441تعداد رج 320تعدادرنگ34هزینه نخ و نقشه : 1.800.000 تومان..

18,000,000 ریال

ایه کد 83

ایه کد 83

آیهابعاد33 * 84 سانتتعدادگره597تعداد رج231تعدادرنگ54هزینه نخ و نقشه : 1.850.000 تومان..

18,500,000 ریال

ایه کد103

ایه کد103

آیهابعاد 32 *63تعدادگروه450تعدادرج227تعدادرنگ40هزینه نخ و نقشه  1.400.000تومان..

14,000,000 ریال

ایه کد111

ایه کد111

ایه ابعاد42 * 63 سانتتعدادگره450تعدادرج300تعداد رنگ29هزینه نخ و نقشه : 1.500.000 تومان..

15,000,000 ریال

ایه کد82

ایه کد82

ایه ابعاد36 * 87 سانتتعدادگره620 تعدادرج252تعدادرنگ40 هزینه نخ و نقشه:2.300.000 تومان..

23,000,000 ریال

ایه کد85

ایه کد85

ایهابعاد32 * 98سانتتعداد گره700تعدادرج223تعدادرنگ21هزینه هر نخ و نقشه: 2.500.000 تومان..

25,000,000 ریال

ایه کد97

ایه کد97

آیهایه کد97ابعاد80 * 31تعدادگره567تعداد رج218تعداد رنگ 47هزینه نخ و نقشه : 2.000.000 تومان..

20,000,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 197 (17 صفحه)