مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش های مینیاتور


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2015 ابعاد : 77* 112 تعداد گره : 800 تعداد رج : 545 تعداد رنگ : 160قیمت نخ و نقشه :1.740.000 تومان..

17,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2016 ابعاد : 114* 75 تعداد گره : 530 تعداد رج : 809 تعداد رنگ : 110قیمت نخ و نقشه : 1.740.000 تومان..

17,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2017 ابعاد : 105* 73 تعداد گره : 520 تعداد رج : 745 تعداد رنگ : 114قیمت نخ و نقشه : 1.300.000 تومان..

13,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2018 ابعاد : 69* 108 تعداد گره : 770 تعداد رج : 490 تعداد رنگ : 128قیمت نخ و نقشه : 1.300.000 تومان..

13,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2019 ابعاد : 101* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 720 تعداد رنگ : 123قیمت نخ و نقشه :1.230.000 تومان..

12,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2020 ابعاد : 98* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 93قیمت نخ و نقشه :1.200.000 تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2021 ابعاد : 98* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 94قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2022 ابعاد : 95* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 674 تعداد رنگ : 87قیمت نخ و نقشه :1.200.000 تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2023 ابعاد : 89* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 634 تعداد رنگ : 99قیمت نخ و نقشه : 1.150.000 تومان..

11,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2024 ابعاد : 93* 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 663 تعداد رنگ : 121قیمت نخ و نقشه :1.100.000 تومان..

11,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2027 ابعاد : 84* 59تعداد گره : 420تعداد رج : 600تعداد رنگ : 107قیمت نخ و نقشه : 1.020.000تومان..

10,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2029 ابعاد : 86* 56 تعداد گره : 400تعداد رج : 610تعداد رنگ : 128نخ و نقشه : 1.020.000 تومان..

10,200,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 110 (10 صفحه)