مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش های مینیاتور


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2003 ابعاد : 105* 154 تعداد گره : 1100 تعداد رج : 747 تعداد رنگ : 138قیمت نخ و نقشه :2.600.000 تومان..

26,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2004 ابعاد : 142* 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 1011 تعداد رنگ : 133قیمت نخ و نقشه : 2.450.000 تومان..

24,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2005 ابعاد : 84* 126 تعداد گره : 900 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 162قیمت نخ و نقشه : 2.100.000 تومان..

21,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2006 ابعاد : 121* 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 860 تعداد رنگ : 81قیمت نخ و نقشه : 2.000.000 تومان..

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2007 ابعاد : 119* 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 850 تعداد رنگ : 148قیمت نخ و نقشه : 1.980.000 تومان..

19,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2008 ابعاد : 122* 80 تعداد گره : 570 تعداد رج : 870 تعداد رنگ : 116قیمت نخ و نقشه : 1.900.000 تومان..

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2009 ابعاد : 84* 111 تعداد گره : 790 تعداد رج : 593 تعداد رنگ : 175قیمت نخ و نقشه :1.850.000 تومان..

18,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2010 ابعاد : 74* 84 تعداد گره : 568 تعداد رج : 525 تعداد رنگ : 118قیمت نخ و نقشه : 1.150.000 تومان..

11,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2011 ابعاد : 82* 112 تعداد گره : 800 تعداد رج : 579 تعداد رنگ : 120قیمت نخ و نقشه : 1.850.000 تومان..

18,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2012 ابعاد : 82* 112 تعداد گره : 800 تعداد رج : 579 تعداد رنگ : 120قیمت نخ و نقشه : 1.850.000 تومان..

18,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2013 ابعاد : 107* 82 تعداد گره : 580 تعداد رج : 760 تعداد رنگ : 155قیمت نخ و نقشه : 1.750.000 تومان..

17,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2014 ابعاد : 77* 112 تعداد گره : 800 تعداد رج : 545 تعداد رنگ : 160قیمت نخ و نقشه : 1.740.000 تومان..

17,400,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 110 (10 صفحه)