مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش های مینیاتور


نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101877 نام طرح  :کد                                        تعدادگره درعرض:750 تعدادرج درطول:1100 ابعاد:105*154 تعدادرنگ:144 ق..

17,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101878نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:1100 تعدادرج درطول:747 ابعاد:154*104 تعدادرنگ:136    ..

17,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101879نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:700 تعدادرج درطول:1011 ابعاد:98*142 تعدادرنگ:133    &..

1,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101880نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:900 تعدادرج درطول:600 ابعاد:84*126 تعدادرنگ:162    &n..

13,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101881نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:600 تعدادرج درطول:860 ابعاد:84*120 تعدادرنگ:81    &nb..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101882نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:600 تعدادرج درطول:850 ابعاد:84*119 تعدادرنگ:147    &n..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101883نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:570 تعدادرج درطول:870 ابعاد:80*122 تعدادرنگ:116    &n..

12,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101884نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:790 تعدادرج درطول:593 ابعاد:84*111 تعدادرنگ:117    &n..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101885نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:568 تعدادرج درطول:825 ابعاد:80*116 تعدادرنگ:121    &n..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101886نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:800 تعدادرج درطول:579 ابعاد:82*112 تعدادرنگ:120    &n..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101887نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض:800 تعدادرج درطول:579 ابعاد:82*112 تعدادرنگ:120    &n..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT101888نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض580 تعدادرج درطول:760 ابعاد:81*106 تعدادرنگ:155    &nb..

11,000,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 110 (10 صفحه)