آثار نقاشان خارجینخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  77 * 112تعداد گره : 800تعداد رج :  550تعداد رنگ : 151تعداد ابریشم : 14رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  820.000 تومان ..

8,200,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  84 * 112تعداد گره :  800تعداد رج :  600تعداد رنگ : 174تعداد ابریشم : 15رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  1.050.000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  70 * 49تعداد گره :  345تعداد رج : 500تعداد رنگ :112تعداد ابریشم : 11رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  82 * 63تعداد گره :  450تعداد رج : 580 تعداد رنگ :107تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان ..

5,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 94 * 68تعداد گره :  480تعداد رج : 670تعداد رنگ :168تعداد ابریشم :16رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 690.000 تومان ..

6,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  68 * 117تعداد گره :  831تعداد رج :480تعداد رنگ :78تعداد ابریشم : 7رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 850.000 تومان ..

8,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  122 * 91تعداد گره :  650تعداد رج : 870تعداد رنگ : 96تعداد ابریشم : 9رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.060.000 تومان ..

10,600,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  91 * 147تعداد گره :  1050تعداد رج : 650تعداد رنگ :172تعداد ابریشم : 17رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.370.000 تومان ..

13,700,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  215 * 160تعداد گره :  1140تعداد رج :  1540تعداد رنگ : 207تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  2.100.000 تومان ..

21,000,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد :  72 * 50تعداد گره :  350تعداد رج :  509تعداد رنگ : 256تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  490.000 تومان ..

4,900,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

نخ ونقشه تابلوفرش کدPFT...

ابعاد : 70 * 91تعداد گره :  650تعداد رج :  498تعداد رنگ : 256تعداد ابریشم : 20رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  710.000 تومان ..

7,100,000 ریال

گردش

گردش

نام طرح : گردش ابعاد : 63*83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 431تعداد رنگ :135 قيمت نخ و نقشه : 630.000 هزار تومان ..

6,300,000 ریال

نمایش 145 تا 156 از 156 (13 صفحه)