ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد 1002 ابعاد : 98* 70 تعداد گره : 499 700 تعداد رج:  تعداد رنگ : 151قیمت نخ و نقشه : 720000 تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد 1003 ابعاد : 96* 70 تعداد گره : 500 680 تعداد رج:  تعداد رنگ : 28قیمت نخ و نقشه : 720000 تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد 1004 ابعاد : 55* 115 تعداد گره : 820 55 تعداد رج:  تعداد رنگ : 23قیمت نخ و نقشه : 720000 تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد 1005 ابعاد : 96* 58 تعداد گره : 413 679 تعداد رج:  تعداد رنگ : 59قیمت نخ و نقشه : 690000تومان..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1006 ابعاد : 85* 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 607 تعداد رنگ : 108قیمت نخ و نقشه : 600000 تومان..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1007 ابعاد : 76* 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 540 تعداد رنگ : 79قیمت نخ و نقشه : 590000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1008 ابعاد : 86* 52 تعداد گره : 370 تعداد رج : 608 تعداد رنگ : 69قیمت نخ و نقشه : 600000 تومان..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1009 ابعاد : 94* 48 تعداد گره : 340 تعداد رج : 665 تعداد رنگ : 16قیمت نخ و نقشه : 580000 تومان..

580,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1010 ابعاد : 80* 54 تعداد گره : 380 تعداد رج : 570 تعداد رنگ : 16قیمت نخ و نقشه : 590000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1011 ابعاد : 70* 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 24قیمت نخ و نقشه : 490000 تومان..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1012 ابعاد : 49* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 345 تعداد رنگ : 66قیمت نخ و نقشه : 490000 تومان..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1013 ابعاد : 48* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 341 تعداد رنگ : 39قیمت نخ و نقشه : 490000 تومان..

4,900,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 117 (10 صفحه)