ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 78 ابعاد : 66 * 52 تعداد گره : 365 تعداد رج : 470 تعداد رنگ : 200 قیمت نخ و نقشه : 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 79 ابعاد : 82 * 56  تعداد گره : 400 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 111 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 8 ابعاد : 63 * 91 تعداد گره : 650 تعداد رج : 447 تعداد رنگ : 147 قیمت نخ و نقشه : 780هزارتومان ..

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 80 ابعاد : 96 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 680 تعداد رنگ: 28 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 81 ابعاد : 72 * 54 تعداد گره : 380 تعداد رج : 514 تعداد رنگ : 119 قیمت نخ و نقشه : 630هزارتومان ..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 82 ابعاد : 45 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 320 تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و نقشه : 530هزارتومان ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 83 ابعاد : 69 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 492 تعداد رنگ : 108 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 85 ابعاد : 68 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 480 تعداد رنگ : 93 قیمت نخ و نقشه :780هزارتومان ..

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 9 ابعاد : 61 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 434 تعداد رنگ: 93 قیمت نخ و نقشه : 740هزارتومان ..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 23 ابعاد : 48 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 342 تعداد رنگ: 86 قیمت نخ و نقشه : 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 58 ابعاد : 86 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 614 تعداد رنگ : 85 قیمت نخ و نقشه :735هزارتومان ..

7,350,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد 1001 ابعاد : 100* 140 تعداد گره : 1000 تعداد رج : 711 تعداد رنگ : 52قیمت نخ و نقشه : 1.920.000 تومان..

19,200,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 117 (10 صفحه)