ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 67 ابعاد : 84 * 119 تعداد گره : 850 تعداد رج : 600 تعداد رنگ: 89 قیمت نخ و نقشه : 1.270.000 تومان ..

12,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 68 ابعاد : 69 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 490 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و نقشه :820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 69 ابعاد : 80 * 114 تعداد گره : 809 تعداد رج : 570 تعداد رنگ: 90 قیمت نخ و نقشه : 1.200.000تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 7 ابعاد : 60 * 80  تعداد گره : 570 تعداد رج : 428 تعداد رنگ : 107 قیمت نخ ونقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

  نام طرح : آثار داخلی کد 70 ابعاد : 63 * 91 تعداد گره : 650 تعداد رج : 450 تعداد رنگ : 100 قیمت نخ و نقشه : 800هزارتومان ..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 71 ابعاد : 57 * 77 تعداد گره : 550 تعداد رج : 404 تعداد رنگ : 108 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 72 ابعاد : 95 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 674 تعداد رنگ : 125 قیمت نخ ونقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 73 ابعاد : 150* 105 تعداد گره : 750 تعداد رج : 1070 تعداد رنگ : 60 قیمت نخ و نقشه : 1.690.000 تومان ..

16,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 74 ابعاد : 76 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 540 تعداد رنگ : 79 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 75 ابعاد : 72 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 509 تعداد رنگ: 109 قیمت نخ و نقشه : 570هزارتومان ..

5,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 76 ابعاد : 92 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 655 تعداد رنگ : 121 قیمت نخ ونقشه  :750هزارتومان ..

7,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 77 ابعاد : 82 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 111 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 117 (10 صفحه)