ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 55 ابعاد : 80 * 58 تعداد گره : 410 تعداد رج : 570 تعداد رنگ : 85 قیمت نخ ونقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 56ابعاد : 84 * 62 تعداد گره : 436 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 55 قیمت نخ و نقشه : 710هزارتومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 57 ابعاد : 80 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 570 تعدادرنگ : 25 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 59 ابعاد : 84 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 85 قیمت نخ و نقشه : 740هزارتومان ..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 6 ابعاد : 59 * 80 تعداد گره : 570 تعداد رج : 416 تعداد رنگ: 98 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 60 ابعاد : 71 * 52 تعداد گره : 367 تعداد رج :507 تعداد رنگ : 99 قیمت نخ و نقشه : 620هزارتومان ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 61 ابعاد : 70 * 52 تعداد گره : 370 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و نقشه : 615هزارتومان ..

6,150,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 62 ابعاد : 84 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 101 قیمت نخ و نقشه : 730هزارتومان ..

7,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 63 ابعاد : 77 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج :549 تعداد رنگ : 108 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 64 ابعاد : 82 * 61 تعداد گره : 435 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 83 قیمت نخ و نقشه : 710هزارتومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : اثار داخلی کد 65 ابعاد : 84 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 83 قیمت نخ و نقشه : 715هزارتومان ..

7,150,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 66 ابعاد : 104 * 75 تعداد گره : 530 تعداد رج : 739 تعداد رنگ : 149 قیمت نخ و نقشه : 900هزارتومان ..

9,000,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 117 (10 صفحه)