ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 43 ابعاد : 98 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 136 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 45 ابعاد : 76 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج : 536 تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 670هزار تومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 46 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه : 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 46 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه :550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 47 ابعاد : 61 * 89 تعداد گره : 630 تعداد رج : 429 تعداد رنگ : 120 قیمت نخ و نقشه : 750هزارتومان ..

7,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 48 ابعاد : 69 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 491 تعداد رنگ : 88 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 49 ابعاد : 58 * 84 تعداد گره : 599 تعداد رج : 410 تعداد رنگ: 100 قیمت نخ و نقشه : 690هزارتومان ..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : اثار داخلی کد 50 ابعاد : 70 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 118 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 51 ابعاد : 63 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 445 تعداد رنگ: 131 قیمت نخ و نقشه : 800هزارتومان ..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 52 ابعاد : 98 * 70 تعداد گره : 499 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 118 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 53 ابعاد : 84 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج : 596 تعداد رنگ : 90 قیمت نخ ونقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 54ابعاد : 50 * 42 تعداد گره : 294 تعداد رج : 351 تعداد رنگ : 45 قیمت نخ و نقشه : 400هزارتومان ..

4,000,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 117 (10 صفحه)