ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 43 ابعاد : 98 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 136 قیمت نخ و نقشه : 710000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم :470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سای..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 45 ابعاد : 76 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج : 536 تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 380000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 95000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سایز..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 46 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه : 520000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 340000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 80000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 46 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه : 520000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 340000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 80000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش  - قلاب - دفتی..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 47 ابعاد : 61 * 89 تعداد گره : 630 تعداد رج : 429 تعداد رنگ : 120 قیمت نخ و نقشه : 660000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 450000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 125000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سا..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 48 ابعاد : 69 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 491 تعداد رنگ : 88 قیمت نخ و نقشه : 710000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین&nbs..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 49 ابعاد : 58 * 84 تعداد گره : 599 تعداد رج : 410 تعداد رنگ: 100 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 410000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 105000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سای..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : اثار داخلی کد 50 ابعاد : 70 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 118 قیمت نخ و نقشه : 710000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سا..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 51 ابعاد : 63 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 445 تعداد رنگ: 131 قیمت نخ و نقشه : 690000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - فلاب - دفتین سای..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 52 ابعاد : 98 * 70 تعداد گره : 499 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 118 قیمت نخ و نقشه : 710000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دفتین سایز..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 53 ابعاد : 84 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج : 596 تعداد رنگ : 90 قیمت نخ ونقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دفتین سایز ب..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 54ابعاد : 50 * 42 تعداد گره : 294 تعداد رج : 351 تعداد رنگ : 45 قیمت نخ و نقشه : 310000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 250000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 65000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از: پودکش -قلاب - دفتین سا..

3,100,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 117 (10 صفحه)