ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 29 ابعاد : 105 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 749 تعداد رنگ : 57  قیمت نخ و نقشه : 850هزارتومان ..

8,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 3 ابعاد: 77 * 54 تعداد گره : 400 تعداد رج : 545 تعداد رنگ : 171 قیمت نخ و نقشه : 650.000 تومان..

6,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 30 ابعاد : 103 * 69 تعداد گره : 490 تعداد رج : 729 تعداد رنگ : 92 قیمت نخ و نقشه : 830هزارتومان ..

8,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 31 ابعاد : 61 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 430 تعداد رنگ : 107 قیمت نخ و نقشه : 730هزارتومان سایز کوچک : 30 هزار تومان ..

7,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 32 ابعاد : 70 * 98 تعداد گره : 700تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 90 قیمت نخ و نقشه : 820.000 تومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 33 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 346 تعداد رنگ : 64 قیمت نخ و نقشه : 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 37 ابعاد : 105 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 746 تعداد رنگ : 109 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 38 ابعاد : 63 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 450 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و نقشه : 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 39 ابعاد : 89 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 630 تعداد رنگ: 102 قیمت نخ و نقشه : 760هزارتومان ..

7,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 4 ابعاد : 104 * 70 تعداد گره : 499 تعداد رج : 738 تعداد رنگ : 138 قیمت نخ و نقشه :850هزارتومان ..

8,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 40 ابعاد : 137 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 973 تعداد رنگ : 63 قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 42 ابعاد : 79 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 558 تعداد رنگ: 90 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 117 (10 صفحه)