ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 29 ابعاد : 105 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 749 تعداد رنگ : 57  قیمت نخ و نقشه : 720.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 480000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 140000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - د..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 3 ابعاد: 77 * 54 تعداد گره : 400 تعداد رج : 545 تعداد رنگ : 171 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومانقیمت دار چله کشی ابریشم : 380000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 90000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سایزبز..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 30 ابعاد : 103 * 69 تعداد گره : 490 تعداد رج : 729 تعداد رنگ : 92 قیمت نخ و نقشه : 710000 تومان قیمت دار چله کشی شده ابریشمی : 470000 تومان قیمت دار چله کشی شده پنبه ای : 135000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - ق..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 31 ابعاد : 61 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 430 تعداد رنگ : 107 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 410000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 110000 تومان ست کامل ابزار بافت  اعم از : پودکش - قلاب - دف..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 32 ابعاد : 70 * 98 تعداد گره : 700تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 90 قیمت نخ و نقشه : 710000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل ابزار بافت  اعم از : پودکش - قلاب - دفتی..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 33 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 346 تعداد رنگ : 64 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 340000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 80000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از :پودکش - قلاب - دفتین سایز ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 37 ابعاد : 105 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 746 تعداد رنگ : 109 قیمت نخ و نقشه : 720.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 480000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 140000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 38 ابعاد : 63 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 450 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و نقشه : 420000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 320000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 75000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین ..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 39 ابعاد : 89 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 630 تعداد رنگ: 102 قیمت نخ و نقشه : 660000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 450000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 125000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش -قلاب - دفتین سایز..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 4 ابعاد : 104 * 70 تعداد گره : 499 تعداد رج : 738 تعداد رنگ : 138 قیمت نخ و نقشه :720.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 480000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 140000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سا..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 40 ابعاد : 137 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 973 تعداد رنگ : 63 قیمت نخ و نقشه : 1050000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 660000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 170000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین &..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 42 ابعاد : 79 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 558 تعداد رنگ: 90 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سایز..

6,100,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 117 (10 صفحه)