ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 15 ابعاد : 97 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 688 تعداد رنگ : 125 قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 16 ابعاد : 64 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 454 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و نقشه : 520هزارتومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 17 ابعاد : 84 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 111 قیمت نخ و نقشه :770هزارتومان ..

7,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 18 ابعاد : 69 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 492 تعداد رنگ : 105 قیمت نخ و نقشه : 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 19 ابعاد : 84 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 77 قیمت نخ و نقشه : 735هزارتومان ..

7,350,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 2 ابعاد : 73 * 56تعداد گره : 395 تعداد رج : 519 تعداد رنگ : 139 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 20 ابعاد : 68 * 52 تعداد گره : 365 تعداد رج : 485 تعداد رنگ : 87 قیمت نخ و نقشه : 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 21 ابعاد : 56 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 393 تعداد رنگ : 94 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 22 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 348 تعداد رنگ : 75 قیمت نخ و نقشه : 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 25 ابعاد : 56 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 399 تعداد رنگ : 115 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 27 ابعاد : 76 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 540 تعداد رنگ : 93 قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 28 ابعاد : 63 * 49 تعداد گره : 349 تعداد رج : 443 تعداد رنگ : 87 قیمت نخ و نقشه :520هزارتومان ..

5,200,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 117 (10 صفحه)