ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 15 ابعاد : 97 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 688 تعداد رنگ : 125 قیمت نخ و نقشه : 710000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین&nb..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 16 ابعاد : 64 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 454 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و نقشه : 490000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 330000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 78000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین ..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 17 ابعاد : 84 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 111 قیمت نخ و نقشه :610.000تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 440000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 130000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سای..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 18 ابعاد : 69 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 492 تعداد رنگ : 105 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 340000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 80000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتی..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 19 ابعاد : 84 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 77 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 450000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 130000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین&nbs..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 2 ابعاد : 73 * 56تعداد گره : 395 تعداد رج : 519 تعداد رنگ : 139 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومانقیمت دارچله کشی ابریشم: 380000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 90000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از :پودکش - قلاب - دفتینسایز بزرگ ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 20 ابعاد : 68 * 52 تعداد گره : 365 تعداد رج : 485 تعداد رنگ : 87 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 340000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 80000 تومان  ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتی..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 21 ابعاد : 56 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 393 تعداد رنگ : 94 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتینسایز..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 22 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 348 تعداد رنگ : 75 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 340000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 80000 تومان   ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفت..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 25 ابعاد : 56 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 399 تعداد رنگ : 115 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سا..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 27 ابعاد : 76 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 540 تعداد رنگ : 93 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومانقیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 28 ابعاد : 63 * 49 تعداد گره : 349 تعداد رج : 443 تعداد رنگ : 87 قیمت نخ و نقشه :490.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 300000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 75000 تومانست کامل ابزار بافت اعم از :پودکش - قلاب - دفتین  ..

4,900,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 117 (10 صفحه)