آموزشیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد28

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد28

نام طرح : آموزشی کد 28ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 264تعداد رنگ : 54قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد29

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد29

نام طرح : آموزشی کد 29ابعاد : 38*28تعداد گره : 200تعدادرج : 266تعداد رنگ :88قیمت نخ و نقشه : 240000 ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد3

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد3

نام طرح : آموزشی کد3ابعاد : 39*28تعداد گره : 200تعداد رج : 276تعداد رنگ : 86 قیمت نخ و نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد30

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد30

نام طرح : آموزشی کد 30ابعاد :42*28تعداد گره: 200تعداد رج : 297تعداد رنگ  : 92 قیمت نخ و نقشه : ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد31

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد31

نام طرح : آموزشی کد 31ابعاد : 20*28تعداد گره : 200تعداد رج : 140تعداد رنگ : 54قیمت نخ ونقشه : 180000..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد32

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد32

نام طرح :آموزشی کد 32ابعاد : 23*28تعداد گره : 200تعداد رج : 162تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 18000..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد33

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد33

نام طرح :آموزشی کد 33ابعاد :22*28تعداد گره :200تعداد رج :156تعداد رنگ : 54قیمت نخ و نقشه : 180000 تو..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد34

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد34

نام طرح : آموزشی کد 34ابعاد : 21*28تعداد گره : 200تعداد رج : 147تعداد رنگ : 63قیمت نخ و نقشه : 18000..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد35

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد35

نام طرح : آموزشی کد 35ابعاد : 37*49 تعداد گره : 350تعداد رج : 263تعداد رنگ : 72قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد36

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد36

نام طرح : آموزشی کد 36ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 279تعداد رنگ : 138قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد37

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد37

نام طرح : آموزشی کد 37ابعاد : 37*28تعداد گره :200تعداد رج : 259تعداد رنگ : 96قیمت نخ و نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد38

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد38

نام طرح : آموزشی کد 38 ابعاد : 41*28تعداد گره : 200تعداد رج : 286 تعداد رنگ :80قیمت نخ ونقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد39

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد39

نام طرح : آموزشی کد 39ابعاد : 41*28تعداد گره : 200تعداد رج : 286تعداد رنگ : 80قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد4

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد4

نام طرح : آموزشی کد 4ابعاد : 44*28تعداد گره : 200 تعداد رج : 308تعداد رنگ : 131قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد40

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد40

نام طرح :آموزشی کد 40ابعاد :43*28تعداد گره : 200تعداد رج : 302تعداد رنگ : 57 قیمت نخ ونقشه : 240000 ..

2,400,000 ریال

نمایش 31 تا 45 از 63 (5 صفحه)