آموزشیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد13

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد13

نام طرح : آموزشی کد 13ابعاد : 35*28تعداد گره : 200تعداد رج : 250تعداد رنگ : 97 قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد14

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد14

نام طرح : آموزشی کد 14 ابعاد : 54*28تعداد گره : 200تعداد رج : 381تعداد رنگ :128قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد15

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد15

نام طرح : آموزشی کد 15 ابعاد : 42*28تعداد گره : 200تعداد رج : 294تعداد رنگ : 28قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد16

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد16

نام طرح : آموزشی کد 16ابعاد : 49*20تعداد گره : 140تعداد رج : 350تعداد رنگ : 36قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد17

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد17

نام طرح : آموزشی کد 17ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 280تعداد رنگ : 107قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد18

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد18

نام طرح : آموزشی کد 18 ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 261تعداد رنگ : 24قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد19

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد19

نام طرح : آموزشی کد 19ابعاد : 36*28تعداد گره : 200تعداد رج : 256تعداد رنگ 43قیمت نخ و نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد2

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد2

نام طرح : آموزشی کد 2ابعاد: 35 * 28 تعداد گره : 200تعداد رج : 246 تعداد رنگ : 15 قیمت نخ و نقشه : 24..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد20

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد20

نام طرح : آموزشی کد 20 ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 280تعداد رنگ : 34قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد21

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد21

نام طرح : آموزشی کد 21 ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 262تعداد رنگ : 37قیمت نخ و نقشه : 2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد22

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد22

نام طرح : آموزشی کد 22 ابعاد : 38*28تعداد گره :200تغداد رج : 267تعداد رنگ : 33قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد24

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد24

نام طرح : آموزشی کد 24ابعاد :37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 262تعداد رنگ : 104قیمت نخ و نقشه : 24000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد25

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد25

نام طرح : آ موزشی کد 25ابعاد : 36*28تعداد گره : 200تعداد رج : 305تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه :2400..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد26

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد26

نام طرح : آموزشی کد 26ابعاد : 43*28تعداد گره : 200تعداد رج :305تعداد رنگ : 81قیمت نخ و نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد27

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح آموزشی کد27

نام طرح : آموزشی کد 27ابعاد : 42*28تعداد گره : 200تعداد رج : 297تعداد رنگ : 90قیمت نخ ونقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نمایش 16 تا 30 از 63 (5 صفحه)