ایرانیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1008

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1008

نام طرح : ایرانی کد1008 ابعاد : 86* 52 تعداد گره : 370 تعداد رج : 608 تعداد رنگ : 69قیمت نخ و نقشه :..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1009

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1009

نام طرح : ایرانی کد1009 ابعاد : 94* 48 تعداد گره : 340 تعداد رج : 665 تعداد رنگ : 16قیمت نخ و نقشه :..

580,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1010

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1010

نام طرح : ایرانی کد1010 ابعاد : 80* 54 تعداد گره : 380 تعداد رج : 570 تعداد رنگ : 16قیمت نخ و نقشه :..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1011

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1011

نام طرح : ایرانی کد1011 ابعاد : 70* 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 24قیمت نخ و نقشه :..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1012

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1012

نام طرح : ایرانی کد1012 ابعاد : 49* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 345 تعداد رنگ : 66قیمت نخ و نقشه :..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1013

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1013

نام طرح : ایرانی کد1013 ابعاد : 48* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 341 تعداد رنگ : 39قیمت نخ و نقشه :..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1014

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1014

نام طرح : ایرانی کد1014 ابعاد : 48* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 336 تعداد رنگ : 183قیمت نخ و نقشه ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1015

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1015

نام طرح : ایرانی کد1015 ابعاد : 42* 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 78قیمت نخ و نقشه :..

5,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1016

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کد 1016

نام طرح : ایرانی کد1016 ابعاد : 45* 34 تعداد گره : 236 تعداد رج : 318 تعداد رنگ : 49قیمت نخ و نقشه :..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010001

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010001

نام طرح : ایرانی کدPTF-010001ابعاد : 154* 105 تعداد گره : 750 تعداد رج : 1100 تعداد رنگ : 147قیمت نخ..

14,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010003

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایرانی کدPTF-010003

نام طرح : ایرانی کدPTF-010003ابعاد : 152* 102 تعداد گره : 723 تعداد رج : 1080 تعداد رنگ : 42قیمت نخ ..

0 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 6

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 6

نام طرح :دختر قاجار کد 6ابعاد:100*70 تعداد گره :496تعداد رج:702تعداد رنگ:115قیمت نخ و نقشه :650000 ت..

6,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قالی باف

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قالی باف

نام طرح : دختر قالی باف ابعاد : 58 *75 تعداد گره : 400 تعداد رج : 530 تعداد رنگ: 141 قیمت نخ و نقشه ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح آثار داخلی کد 26

نخ و نقشه تابلوفرش طرح آثار داخلی کد 26

نام طرح : آثار داخلی کد 26 ابعاد : 70 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 495 تعداد رنگ : 84 قیمت نخ و ن..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 5

نخ و نقشه ی تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 5

نام طرح : دختر قاجار کد 5 ابعاد : 60 * 81 تعداد گره : 420 تعداد رج : 585 تعداد رنگ : 82 قیمت نخ و نق..

5,200,000 ریال

نمایش 91 تا 105 از 115 (8 صفحه)