ایرانیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 38

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 38

نام طرح : آثار داخلی کد 38 ابعاد : 63 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 450 تعداد رنگ : 89 قیمت نخ و ن..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 39

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 39

نام طرح : آثار داخلی کد 39 ابعاد : 89 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 630 تعداد رنگ: 102 قیمت نخ و ن..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 4

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 4

نام طرح : آثار داخلی کد 4 ابعاد : 104 * 70 تعداد گره : 499 تعداد رج : 738 تعداد رنگ : 138 قیمت نخ و ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 40

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 40

نام طرح : آثار داخلی کد 40 ابعاد : 137 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 973 تعداد رنگ : 63 قیمت نخ و ..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 42

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 42

نام طرح : آثار داخلی کد 42 ابعاد : 79 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 558 تعداد رنگ: 90 قیمت نخ و نق..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 43

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 43

نام طرح : آثار داخلی کد 43 ابعاد : 98 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 136 قیمت نخ و ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 45

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 45

نام طرح : آثار داخلی کد 45 ابعاد : 76 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج : 536 تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 46

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 46

نام طرح : آثار داخلی کد 46 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و ن..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 46

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 46

نام طرح : آثار داخلی کد 46 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و ن..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 47

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 47

نام طرح : آثار داخلی کد 47 ابعاد : 61 * 89 تعداد گره : 630 تعداد رج : 429 تعداد رنگ : 120 قیمت نخ و ..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 48

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 48

نام طرح : آثار داخلی کد 48 ابعاد : 69 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 491 تعداد رنگ : 88 قیمت نخ و ن..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 49

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 49

نام طرح : آثار داخلی کد 49 ابعاد : 58 * 84 تعداد گره : 599 تعداد رج : 410 تعداد رنگ: 100 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 50

نام طرح : اثار داخلی کد 50 ابعاد : 70 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 118 قیمت نخ و ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 51

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 51

نام طرح : آثار داخلی کد 51 ابعاد : 63 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 445 تعداد رنگ: 131 قیمت نخ و ن..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 52

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 52

نام طرح : آثار داخلی کد 52 ابعاد : 98 * 70 تعداد گره : 499 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 118 قیمت نخ و ..

7,100,000 ریال

نمایش 31 تا 45 از 115 (8 صفحه)