ایرانیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 19

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 19

نام طرح : آثار داخلی کد 19 ابعاد : 84 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 77 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 2

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 2

نام طرح : آثار داخلی کد 2 ابعاد : 73 * 56تعداد گره : 395 تعداد رج : 519 تعداد رنگ : 139 قیمت نخ و نق..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 20

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 20

نام طرح : آثار داخلی کد 20 ابعاد : 68 * 52 تعداد گره : 365 تعداد رج : 485 تعداد رنگ : 87 قیمت نخ و ن..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 21

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 21

نام طرح : آثار داخلی کد 21 ابعاد : 56 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 393 تعداد رنگ : 94 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 22

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 22

نام طرح : آثار داخلی کد 22 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 348 تعداد رنگ : 75 قیمت نخ و ن..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 25

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 25

نام طرح : آثار داخلی کد 25 ابعاد : 56 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 399 تعداد رنگ : 115 قیمت نخ و ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 27

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 27

نام طرح : آثار داخلی کد 27 ابعاد : 76 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 540 تعداد رنگ : 93 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 28

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 28

نام طرح : آثار داخلی کد 28 ابعاد : 63 * 49 تعداد گره : 349 تعداد رج : 443 تعداد رنگ : 87 قیمت نخ و ن..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 29

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 29

نام طرح : آثار داخلی کد 29 ابعاد : 105 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 749 تعداد رنگ : 57  قیمت..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 3

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 3

نام طرح : آثار داخلی کد 3 ابعاد: 77 * 54 تعداد گره : 400 تعداد رج : 545 تعداد رنگ : 171 قیمت نخ و نق..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 30

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 30

نام طرح : آثار داخلی کد 30 ابعاد : 103 * 69 تعداد گره : 490 تعداد رج : 729 تعداد رنگ : 92 قیمت نخ و ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 31

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 31

نام طرح : آثار داخلی کد 31 ابعاد : 61 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 430 تعداد رنگ : 107 قیمت نخ و ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 32

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 32

نام طرح : آثار داخلی کد 32 ابعاد : 70 * 98 تعداد گره : 700تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 90 قیمت نخ و نق..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 33

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 33

نام طرح : آثار داخلی کد 33 ابعاد : 49 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 346 تعداد رنگ : 64 قیمت نخ و ن..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 37

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 37

نام طرح : آثار داخلی کد 37 ابعاد : 105 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 746 تعداد رنگ : 109 قیمت نخ و..

7,100,000 ریال

نمایش 16 تا 30 از 115 (8 صفحه)