ایرانیمقایسه محصولات (0)


 نخ ونقشه ی تابلو فرش طرح دختر قاجار کد4

نخ ونقشه ی تابلو فرش طرح دختر قاجار کد4

نام طرح  : دختر قاجار کد 4 ابعاد : 58 * 77تعداد گره : 400تعداد رج : 550 تعداد رنگ : 125قیمت نخ ..

5,200,000 ریال

5نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 8

5نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 8

نام طرح : آثار داخلی کد 58 ابعاد : 86 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 614 تعداد رنگ: 85 قیمت نخ و نق..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه  تابلو فرش طرح آثار داخلی  کد 5

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 5

نام طرح : آثار داخلی کد 5 ابعاد : 77 * 54 تعداد گره : 400 تعداد رج : 547 تعداد رنگ : 87قیمت نخ و نقش..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  دختر قاجار کد 1

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار کد 1

نام طرح : دختر قاجار کد 1 ابعاد : 86 * 65 تعداد گره : 450 تعداد رج : 622 تعداد رنگ : 232 قیمت نخ و ن..

5,750,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی  کد 41

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 41

نام طرح : آثار داخلی کد 41 ابعاد : 67 * 46 تعداد گره : 322 تعداد رج : 473 تعداد رنگ : 124 قیمت نخ و ..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد  36

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 36

نام طرح : آثار داخلی کد 36 ابعاد : 91 * 59 تعداد گره : 418 تعداد رج : 650 تعداد رنگ : 114 قیمت نخ و ..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 1

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 1

نام طرح : آثار داخلی کد1ابعاد: 90 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 638 تعداد رنگ: 119 قیمت نخ و نقشه..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 10

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 10

نام طرح : آثار داخلی کد 10 ابعاد : 56 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 400 تعداد رنگ: 129 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 11

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 11

نام طرح : آثار داخلی کد 11 ابعاد : 102 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 723تعداد رنگ : 125 قیمت نخ و ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 12

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 12

نام طرح : آثار داخلی کد 12 ابعاد : 96 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 683تعداد رنگ : 125 قیمت نخ و ن..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 13

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 13

نام طرح : آثار داخلی کد 13 ابعاد : 87 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 618 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و ن..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 15

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 15

نام طرح : آثار داخلی کد 15 ابعاد : 97 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 688 تعداد رنگ : 125 قیمت نخ و ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 16

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 16

نام طرح : آثار داخلی کد 16 ابعاد : 64 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 454 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و ن..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 17

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 17

نام طرح : آثار داخلی کد 17 ابعاد : 84 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 111 قیمت نخ و ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 18

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 18

نام طرح : آثار داخلی کد 18 ابعاد : 69 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 492 تعداد رنگ : 105 قیمت نخ و ..

5,100,000 ریال

نمایش 1 تا 15 از 115 (8 صفحه)