گل و ميوه

نخ و نقشه تابلو فرش های گل و میوه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : 1(1811)ابعاد : 42 * 70 تعداد گره : 297 تعداد رج : 497 قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : 1(1812) ابعاد : 66 * 88 تعداد گره : 627 تعداد رج : 467 قیمت نخ و نقشه : 710.000 تومان..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1813)ابعاد : 56 * 77 تعداد گره : 397 تعداد رج : 550 قیمت نخ و نقشه : 600.000 تومان..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1814)ابعاد : 73 * 102 تعداد گره : 727 تعداد رج : 517 قیمت نخ و نقشه : 760.000 تومان..

7,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : 1(1815)ابعاد : 54 * 72 تعداد گره : 511 تعداد رج : 383 قیمت نخ و نقشه :540.000 تومان..

5,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1816)ابعاد : 53 * 69 تعداد گره : 377 تعداد رج : 487 قیمت نخ و نقشه : 505.000 تومان..

5,050,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1 (1817)اببعاد : 55 * 79 تعداد گره : 387 تعداد رج : 560 قیمت نخ و نقشه : 540.000 تومان..

5,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1818)ابعاد : 60 * 79 تعداد گره : 559 تعداد رج : 424 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1819)ابعاد : 66 * 85 تعدادگره : 467 تعداد رج : 607 قیمت نخ و نقشه : 710.000 تومان..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : 1(1820) ابعاد : 55 * 77 تعداد گره : 547 تعداد رج : 387 قیمت نخ و نقشه : 605.000 تومان..

6,050,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1821)ابعاد : 43 * 53 تعداد گره : 307 تعداد رج : 377 قیمت نخ ونقشه : 310.000 تومان..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: 1(1822) ابعاد : 57 * 78 تعداد گره : 407 تعداد رج : 557 قیمت نخ و نقشه : 540.000 تومان..

5,400,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 292 (25 صفحه)