آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 33ابعاد : 49 * 70 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 24 قیمت نخ و نقشه : 550هزار تومان.......................................................................................................... ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 نخ نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 34 ابعاد : 70 * 43تعداد گره : 500تعداد رج : 300تعداد رنگ: 20قيمت : 550 هزار تومان ............................................................................................ ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 35 ابعاد : 80 * 54 سانت تعداد گره : 580تعداد رج : 373 تعداد رنگ : 32قیمت نخ و نقشه : 670هزار تومان ................................................................................................................

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 36ابعاد : 70 * 39 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 275 تعداد رنگ : 26 قیمت نخ و نقشه : 530هزار تومان..................................................................................... ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 37ابعاد : 58 * 44 سانت تعداد گره : 413 تعداد رج : 313 تعداد رنگ : 16 قیمت نخ و نقشه : 470هزار تومان................................................................................... ..

4,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 38ابعاد : 73 * 52 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 365 تعداد رنگ : 36 قیمت نخ و نقشه : 600هزار تومان.................................................................................... ..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 39ابعاد : 42 * 29 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 207 تعداد رنگ : 26 قیمت نخ و نقشه : 300هزار تومان........................................................................................................ ..

3,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: آیه کد 4 ابعاد: 70 * 50 تعداد گره: 350 تعداد رج: 500تعداد رنگ: 20 قیمت نخ و نقشه: 550هزار تومان..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 40ابعاد : 72 * 51 سانت تعداد گره : 510تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 33 قیمت نخ و نقشه : 580هزار تومان.............................................................................. ..

5,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 41ابعاد : 73 * 52 سانت تعداد گره : 451 تعداد رج : 318 تعداد رنگ : 35 قیمت نخ و نقشه : 600هزار تومان.................................................................................................. ..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 42ابعاد : 59 * 45 سانت تعداد گره : 451 تعداد رج : 318 تعداد رنگ : 49 قیمت نخ و نقشه : 510هزار تومان............................................................................................ ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 43ابعاد : 63 * 40 سانت تعداد گره : 450 تعداد رج : 280 تعداد رنگ : 16 قیمت نخ و نقشه : 500هزار تومان................................................................................... ..

5,000,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 190 (16 صفحه)