آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 195ابعاد : 79 * 59تعداد گره : 420تعداد رج : 560تعداد رنگ : 33قيمت نخ و نقشه : 610.000 تومان ..............................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 2ابعاد : 86 * 62 سانتتعداد گره در عرض : 435تعداد رج : 620تعداد رنگ :21قیمت نخ و نقشه:520000تومان....................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 20ابعاد : 78 * 42 سانتتعداد گره : 565 تعداد رج : 292تعداد رنگ : 40 قیمت نخ و نقشه : 440.000 تومان..............................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده ای..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 21ابعاد : 45 * 61 سانتتعداد گره : 423 تعداد رج : 310 تعداد رنگ : 38 قیمت نخ و نقشه : 412.000 تومان........................................................................................................چنانکه تابلوفرش ب..

4,120,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام کالا : آیه کد 24 ابعاد: 73*103تعداد گره: 730 تعداد رج: 521 تعداد رنگ: 53 قیمت نخ و نقشه: 730000 تومان..

7,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 25ابعاد : 30 * 17 سانتتعداد گره : 200 تعداد رج : 119 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه : 118.000 تومان.........................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طر..

1,180,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 26سايز : 51 * 83 سانتتعداد گره در عرض : 600تعداد رج در طول : 357تعداد رنگ : 35قيمت نخ و نقشه : 495 هزار تومان ...............................................................................................

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 27ابعاد : 80 * 54 سانت تعداد گره : 580 تعداد رج : 373 تعداد رنگ : 32 قیمت نخ و نقشه : 495.000 تومان..........................................................................................................چنانکه تابلوفر..

4,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 28ابعاد : 86 * 43 سانت تعداد گره : 620تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 66 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان......................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح م..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 3ابعاد : 43 * 60 تعداد گره : 300 تعداد رج : 420تعداد رنگ: 15 قیمت نخ و نقشه : 440.000 تومان............................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مو..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 30ابعاد : 47 * 73 سانت تعداد گره : 521 تعداد رج : 339 تعداد رنگ : 58 قیمت نخ و نقشه : 440.000 تومان..........................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 32ابعاد : 93 * 49 سانت تعداد گره : 650تعداد رج : 336 تعداد رنگ : 40 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان............................................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این..

5,200,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 190 (16 صفحه)