حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 143 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300تعداد رج:210:65 تعداد رنگقیمت نخ و نقشه:370هزارتومان ..

3,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 144 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300 تعداد رج:210تعداد رنگ:78قیمت نخ و نقشه:370هزار تومان ..

3,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح فوق العاده حیوان کد 145 که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه:720هزار تومان ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 146 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:91*60تعداد گره:650تعداد رج:425تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه:960  تومان..

9,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 147 یکی از بهترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42تعداد گره:400تعداد رج:300تعداد رنگ:54قیمت نخ و نقشه:600.000  تومان ..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 148 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600 تعداد رج:450تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:890.000 تومان ..

8,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 149 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان  طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300تعداد رج:210تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه: 420.000 تومان ..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 15 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد بارنگ بندی عالی که طراحی شده استابعاد : 98 *70 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 57 قیمت نخ و نقشه : 1.020.000 تومان....................................................

10,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 150 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:77*56تعداد گره:550تعداد رج:400تعداد رنگ:58 قیمت نخ و نقشه: 810.000  تومان ..

8,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 151 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:54*70تعداد گره:384 تعداد رج:500تعداد رنگ:25قیمت نخ و نقشه:740.000  تومان ..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 152 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42تعداد گره:300تعداد رج:398تعداد رنگ:59قیمت نخ و نقشه: 600.000  تومان..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 153 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*59تعداد گره:420تعداد رج:598تعدادرنگ:29قیمت نخ و نقشه: 870.000  تومان ..

8,700,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 230 (20 صفحه)