حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 144 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300 تعداد رج:210تعداد رنگ:78قیمت نخ و نقشه:240  تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح فوق العاده حیوان کد 145 که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 146 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:91*60تعداد گره:650تعداد رج:425تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه:660  تومان..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 147 یکی از بهترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42تعداد گره:400تعداد رج:300تعداد رنگ:54قیمت نخ و نقشه:340  تومان ..

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 148 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600 تعداد رج:450تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:620 تومان ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 149 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان  طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300تعداد رج:210تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه:240  تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 15 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد بارنگ بندی عالی که طراحی شده استابعاد : 98 *70 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 57 قیمت نخ و نقشه : 720.000 تومان......................................................

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 150 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:77*56تعداد گره:550تعداد رج:400تعداد رنگ:58 قیمت نخ و نقشه:530  تومان ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 151 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:54*70تعداد گره:384 تعداد رج:500تعداد رنگ:25قیمت نخ و نقشه:530 تومان ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 152 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42تعداد گره:300تعداد رج:398تعداد رنگ:59قیمت نخ و نقشه:350.000  تومان..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 153 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*59تعداد گره:420تعداد رج:598تعدادرنگ:29قیمت نخ و نقشه:610  تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 154 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:73*98تعدادگره:520 تعداد رج:700تعداد رنگ:73قیمت نخ ونقشه:710  تومان ..

7,100,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 230 (20 صفحه)