آموزشینخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 42ابعاد : 42*28تعداد گره : 200تعداد رج : 300تعداد رنگ : 72قیمت نخ ونقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 43ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 283تعداد رنگ : 69قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد44ابعاد :37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 283تعداد رنگ : 65قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 45 ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 258 تعداد رنگ : 65قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد 46ابعاد : 38*28 تعداد گره : 200تعدادرج :281 تعداد رنگ : 105قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 47ابعاد : 38*28تعداد گره : 200تعداد رج : 271تعداد رنگ : 75قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد 48 ابعاد : 35*28تعداد گره : 200249: تعداد رج تعداد رنگ : 124قیمت نخ نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 49ابعاد : 41*28تعداد گره : 200تعداد رج : 291تعداد رنگ : 156قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 5 ابعاد : 42 * 28 تعداد گره : 200 تعداد رج : 296 تعداد رنگ : 24 قیمت نخ ونقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد50اتعاد : 41*28تعداد گره :200تعداد رج : 289تعداد رنگ :79قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 51ابعاد : 28*36تعداد گره : 257تعداد رج :200تعداد رنگ : 54قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 6ابعاد :17*28تعداد گره :200تعداد رج : 119تعداد رنگ : 14قیمت نخ و نقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 65 (6 صفحه)