آموزشینخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 31ابعاد : 20*28تعداد گره : 200تعداد رج : 140تعداد رنگ : 54قیمت نخ ونقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد 32ابعاد : 23*28تعداد گره : 200تعداد رج : 162تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد 33ابعاد :22*28تعداد گره :200تعداد رج :156تعداد رنگ : 54قیمت نخ و نقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 34ابعاد : 21*28تعداد گره : 200تعداد رج : 147تعداد رنگ : 63قیمت نخ و نقشه : 180000 تومان ..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 35ابعاد : 37*49 تعداد گره : 350تعداد رج : 263تعداد رنگ : 72قیمت نخ و نقشه : 280.000 تومان..

2,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 36ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 279تعداد رنگ : 138قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 37ابعاد : 37*28تعداد گره :200تعداد رج : 259تعداد رنگ : 96قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 38 ابعاد : 41*28تعداد گره : 200تعداد رج : 286 تعداد رنگ :80قیمت نخ ونقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 39ابعاد : 41*28تعداد گره : 200تعداد رج : 286تعداد رنگ : 80قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 4ابعاد : 44*28تعداد گره : 200 تعداد رج : 308تعداد رنگ : 131قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد 40ابعاد :43*28تعداد گره : 200تعداد رج : 302تعداد رنگ : 57 قیمت نخ ونقشه : 240000 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد41ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 279تعداد رنگ : 23قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان ..

2,400,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 65 (6 صفحه)