آموزشینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آموزشی کد 150ابعاد :57*28تعداد گره :403تعداد رج :200تعداد رنگ :66قیمت نخ و نقشه :240000تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آموزشی کد 2 ابعاد : 35 * 28 تعداد گره : 200 تعداد رج : 246 تعداد رنگ : 15 قیمت نخ و نقشه : 240.000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 10 ابعاد : 21*28تعداد  گره : 200تعداد رج : 150تعداد رنگ : 99 قیمت نخ ونقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 11ابعاد : 36*28تعداد گره : 200تعداد رج : 150تعداد رنگ : 99قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 12 ابعاد : 42*28 تعداد گره : 200تعداد رج : 295تعداد رنگ : 69 قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 13ابعاد : 35*28تعداد گره : 200تعداد رج : 250تعداد رنگ : 97 قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 14 ابعاد : 54*28تعداد گره : 200تعداد رج : 381تعداد رنگ :128قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 15 ابعاد : 42*28تعداد گره : 200تعداد رج : 294تعداد رنگ : 28قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 16ابعاد : 49*20تعداد گره : 140تعداد رج : 350تعداد رنگ : 36قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 17ابعاد : 40*28تعداد گره : 200تعداد رج : 280تعداد رنگ : 107قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 18 ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 261تعداد رنگ : 24قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 19ابعاد : 36*28تعداد گره : 200تعداد رج : 256تعداد رنگ 43قیمت نخ و نقشه : 240000..

2,400,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 65 (6 صفحه)