تندیس هانخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

ارتیمیس ابعاد : 89 * 61 سانتتعداد گره : 630تعداد رج : 434 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ ونقشه : 900هزار تومان..................................................... ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 46 ابعاد: 59 * 80 تعداد گره: 570 تعداد رج: 420 تعداد رنگ: 42 قیمت نخ و نقشه: 840هزار تومان..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین طرح ها میباشد که نشانگر عشق و احساسات مادری  نسبت به فرزند خود است ابعاد : 98 * 70سانت  تعداد گره : 700تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 38قیمت نخ و نقشه :1.000.000 تومان  ...................

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 98 * 51 سانت تعداد گره : 700تعداد رج : 360تعداد رنگ : 21قیمت نخ و نقشه : 900هزار تومان...................................................... ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از عاشقانه ترین و زیباترین طرح ها میباشد ابعاد : 70 * 59 سانت تعداد گره : 495 تعداد رج : 418 تعداد رنگ : 30قیمت نخ و نقشه : 780هزار تومان.............................................................. ..

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پرفروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 56 * 84 سانت  اتعداد گره : 400تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 42 قیمت نخ و نقشه :840هزار تومان ............................................................................... ..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بی نظیر ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 98 * 62 سانتتعداد گره : 700تعداد رج : 438تعداد رنگ : 24قیمت نخ و نقشه :960هزار تومان..................................................... ..

9,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 51 ابعاد: 92 * 63 تعداد گره: 450 تعداد رج: 653 تعداد رنگ: 20 قیمت نخ و نقشه: 930هزار تومان..

9,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 52 ابعاد: 67 * 48 تعداد گره: 336 تعداد رج: 476 تعداد رنگ: 30 قیمت نخ و نقشه: 720هزار تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 53 ابعاد: 91 * 49 تعداد گره: 350 تعداد رج: 650 تعداد رنگ: 31 قیمت نخ و نقشه: 900هزار تومان..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه  این تابلو فرش یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح میباشد که جلوه گر ناز و اشوه یک بانوی زیبا میباشد ابعاد : 56 * 99 سانت تعداد گره : 400تعداد رج : 703تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 930هزار تومان........................................

9,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش معرف حس بشریت نسبت به هم نوع خود میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 56 * 99 سانت تعداد گره : 400تعداد رج : 522تعداد رنگ : 37قیمت نخ و نقشه : 940هزار تومان..........................................................

9,400,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 92 (8 صفحه)