تندیس هانخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و بهترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 62 * 112سانت تعداد گره : 436تعداد رج : 800تعداد رنگ : 30 قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان.......................................................

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش یکی  از زیباترین طرح ها است که هنر د ست اساتید ایرانی در ان قابل لمس میباشد ابعاد : 70 * 98 سانت تعداد گره : 500تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 35 قیمت نخ و نقشه 1.000.000تومان.........................................................

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر طرفدارترین  طرح ها میباشد ابعاد : 122 * 84 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 868تعداد رنگ : 39 قیمت نخ و نقشه :1.550.000 تومان...................................................... ..

15,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و پر طرفدارترین طرح ها میباشد  که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 70 * 110 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 781 تعداد رنگ : 39 قیمت نخ و نقشه : 1.100.000 تومان........................................

11,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی  از زیبا ترین طرح ها است که توام با عشق و احساسات  پاک مادری میباشدابعاد : 56 * 115 سانت تعداد گره : 400 تعداد رج : 818 تعداد رنگ : 26قیمت نخ ونقشه : 1.020.000 تومان.................................................

10,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش به قدری زیبا میباشد که اد می را محو تماشای خود میکندابعاد : 47 * 70 سانت  تعداد گره : 329 تعداد رج : 500  تعداد رنگ : 20  قیمت نخ و نقشه : 720هزار تومان .......................................................

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از  جذاب ترین و زیباترین طرح ها میباشد ابعاد : 49 * 98 سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 700تعداد رنگ : 28 قیمت نخ و نقشه : 900هزار تومان........................................................... ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه  این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پر فروش ترین طرح ها میباشد   ابعاد :56 * 98 سانتتعداد گره : 400تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 23 قیمت نخ و نقشه : 930هزار تومان...................................................... ..

9,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پرطر فدارترین طرح ها میباشد  که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 70 * 101 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 721 تعداد رنگ : 45 قیمت نخ و نقشه : 1.020.000 تومان .............................................

10,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین طرح ها میباشد که  در ان عشق یار د یده  میشودابعاد : 47 * 68 سانتتعداد گره : 330 تعداد رج : 480 تعداد رنگ : 26قیمت نخ و نقشه : 720هزار تومان............................................................. ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش گویای عشق و صمیمیت بین مادر و فرزند میباشد  ابعاد : 62 * 93 سانت تعداد گره : 661تعداد رج : 443تعداد رنگ : 27 قیمت نخ و نقشه : 930هزار تومان.......................................................... ..

9,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش مربوط به کرانوس میباشد که در حال آب دادن به عقاب میباشد ابعاد : 105 * 87 سانت تعداد گره : 750تعداد رج : 616تعداد رنگ : 21  قیمت نخ و نقشه : 1.400.000.تومان............................................................... ..

14,000,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 92 (8 صفحه)