طرح های برتر

 1. نخ و نقشه تابلوفرش های برتر
 2. کشتی نوح

  کشتی نوح
  ابعاد : 70 * 104 سانت
  تعداد گره : 500
  تعداد رج : 720
  تعداد رنگ : 73
  قیمت نخ و نقشه : 680 هزار تومان
  عروسی پاپ
  ابعاد121 * 180
  تعداد گره : 1280
  تعداد رج : 860
  تعداد رنگ : 156
  قیمت نخ و نقشه : 1.960.000 تومان
  پایکوبی کد16
  ابعاد: 116 * 81
  تعداد گره : 825
  تعداد رج : 578
  تعداد رنگ : 233
  قیمت نخ و نقشه : 950.000 تومان
  رقص زندگی
  ابعاد : 70 * 98
  تعداد گره : 500
  تعداد رج : 700
  تعداد رنگ : 94
  قیمت نخ و نقشه : 710.000 تومان
  نکویی اهل کرم کد2
  ابعاد : 80 * 116
  تعداد گره : 568
  تعداد رج : 825
  تعداد رنگ : 118
  قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان
  الهه عشق کد5
  ابعاد : 112 * 77
  تعداد گره : 800
  تعداد رج : 545
  تعداد رنگ : 160
  قیمت نخ و نقشه : 850.000 تومان
  گرمای عشق کد3
  ابعاد : 112 * 82
  تعداد گره : 800
  تعداد رج : 579
  تعداد رنگ : 120
  قیمت نخ و نقشه : 1.020.000 تومان
  ملودی عشق
  ابعاد : 108 * 77
  تعداد گره : 770
  تعداد رج : 550
  تعداد رنگ : 134
  قیمت نخ و نقشه : 730.000تومان
  دهکده باصفا
  نام طرح:دهکده باصفا
  ابعاد: 121*70 سانت
  تعداد گره : 860
  تعداد رج : 500
  تعداد رنگ :78
  قیمت نخ و نقشه : 800 هزار تومان
   
 3. نام طرح : گل یاسمن
 4. ابعاد : 73 * 56 سانت
 5. تعداد گره : 380
 6. تعداد رج : 520
 7. تعداد رنگ : 101
 8. قیمت نخ و نقشه : 495 هزار تومان
 9. تاب باز کد 3
 10. ابعاد : 56 * 81
 11. تعداد گره : 400
 12. تعداد رج : 576
 13. تعداد رنگ : 100
 14. قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان 15. حرمسرا
  ابعاد : 71 * 100 سانت
  تعداد گره : 700
  تعداد رج : 504
  تعداد رنگ : 130
  قیمت نخ و نقشه : 735 هزار تومان

  نام طرح : بدرقه 2 بزرگ

  ابعاد : 143 * 80 سانت
  تعداد رج : 570
  تعداد گره : 1000
  تعداد رنگ : 158
  قیمت نخ و نقشه : 1.380.000 تومان  نام طرح : مینیاتور 15

  ابعاد : 125 * 83 سانت
  تعداد رج : 891
  تعداد گره : 600
  تعداد رنگ : 88
  قیمت نخ و نقشه : 1.130.000 تومان

  بدرقه 2 کوچک

  ایعاد : 117 * 70 سانت
  تعداد گره : 825
  تعداد رج : 500
  تعداد رنگ : 158
  قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان

  عروسی در ساحل

  ابعاد : 150 * 91 سانت

  تعداد گره : 1050

  تعداد رج : 635

  تعداد رنگ : 157

  قیمت نخ و نقشه : 1.390.000 تومان

  پیانوزن

  ابعاد : 150 * 100 سانت

  تعداد گره : 1050

  تعداد رج : 700

  تعداد رنگ : 156

  قیمت نخ و نقشه : 1.420.000 تومان
  خداحافظی

  ابعاد : 150 * 103 سانت

  تعداد گره : 1050

  تعداد رج : 716 

  تعداد رنگ : 147

  قیمت نخ و نقشه : 1.395.000 تومان


  محفل انس

  محفل انس

  ابعاد : 97 * 140 سانت

  تعداد گره : 1000

  تعداد رج : 688 

  تعداد رنگ : 157

  قیمت نخ و نقشه : 1.397.000 تومان
  دستبوسی 2

  ابعاد : 49 * 70 سانت

  تعداد گره : 500

  تعداد رج : 339

  تعداد رنگ : 125 

  قیمت نخ و نقشه : 490 هزار تومان


  تندیس 21

  تندیس 21

  ابعاد : 100 * 70 سانت

  تعداد گره : 500

  تعداد رج : 700

  تعداد رنگ : 29 

  قیمت نخ و نقشه : 710 هزار تومان


  تندیس 22

  تندیس 22

  ابعاد : 77 * 58 سانت

  تعداد گره : 400

  تعداد رج : 550

  تعداد رنگ : 33

  قیمت نخ و نقشه : 590 هزار تومان


  كعبه و مدینه 5
  كعبه و مدینه كد 5

 16. ابعاد : 55 * 73 سانت

  تعداد گره : 520

  تعداد رج : 380

  تعداد رنگ : 40

  قیمت نخ و نقشه : 510 هزار تومان  سروش عالم غیب
 17. سروش عالم غیب

 18. ابعاد : 72 * 101 سانت

  تعداد گره : 510

  تعداد رج : 704

  تعداد رنگ : 85

  قیمت نخ و نقشه : 740 هزار تومان  شام آخر

  شام آخر


 19. ابعاد : 77 * 121 سانت

  تعداد گره : 856

  تعداد رج : 545

  تعداد رنگ : 68

  قیمت نخ و نقشه : 1.110.000 تومان